კვირა, 24 სექტემბერი 2023
school and education

დაგვირეკეთ

577 54 48 19

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის #3 საჯარო სკოლა

ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა

2022-2023 სასწავლო წლის სკოლის განვითარების სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა

სკოლის დოკუმენტაციის შემუშავება, სკოლის ორგანიზაციული განვითარება

N

აქტივობები/შინაარსი

პასუხისმგებელი პირი

2022 წელი

2023 წელი

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1.1

სკოლის დოკუმენტაციის: სკოლის ბიუჯეტის დამტკიცება

დირექტორი,

ბუღალტერი

სამეურვეო საბჭო

                   

1.2

სკოლის დოკუმენტაციის, სასწავლო პროცესის მისადაგება ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციების მოთხოვნებთან

დირექცია,

მასწავლებლები

                   

1.2

საქმის წარმოების ერთიანი სისტემის წარმოება

დირექცია,

საქმისმწარმოებელი

                   

1.3

მასწავლებლებთან და თანამშრომლებთან შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება

დირექტორი,

                   

1.4

სასკოლო სასწავლო გეგმის შემუშავება, შეთანხმება, განხილვა- დამტკიცება

დირექტორი,

დირექტორის მოადგილე;

სტრუქტურული ერთეულები:

სამეურვეო საბჭო,

პედაგოგიური საბჭო

                   

1.5

სკოლის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შემუშავება/დამტკიცება

დირექტორი,

ბუღალტერი, მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი

                   

1.6

მასწავლებლობის მაძიებლების შიდა შეფასებისთვის დოკუმენტაციის წარმოება

დირექტორი,

ტუტორი, მასწავლებლები

                   2.სწავლა - სწავლების ხარისხის ამაღლება

N

აქტივობები/შინაარსი

პასუხისმგებელი პირი

2022 წელი

2023 წელი

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

2.1

სასწავლო პროცესის მონიტორინგის განხორციელება.

დირექტორი,

დირექტორის მოადგილე

                   

2.1

მოსწავლეთა საჭიროებების დადგენა

დირექტორი,

დირექტორის მოადგილე,

მასწავლებელები,

სპეციალური მასწავლებლები

                   

2.2

კათედრების მიერ რეკომენდაციების შემუშავება

თანამედროვე მეთოდების დანერგვასთან დაკავშირებით;

შემაჯამებელი დავალებების ანალიზი

კათედრები

                   

2.3

საგაკვეთილო პროცესის მოდერნიზაცია ინტეგრირებული სწავლება ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით

დირექტორი, დირექტორის მოადგილე,

მასწავლებლები,

საინფორმაციო მენეჯერი

                   

2.4

ინოვაციური პედაგოგიური მიდგომების დანერგვის ხელშეწყობა, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემის ფარგლებში სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება და განვითარების მუდმივი კონტროლი

შეფასების ჯგუფი,

დირექტორი, დირექტორის მოადგილე,

ფასილიტატორი,

                   

2.5

საგნობრივი კათედრების სამუშაო გეგმების შემუშავება,დამტკიცება და საჭიროების შემთხვევაში მასში ცვლილების შეტანა.

საგნობრივი კათედრები

                   

2.6

სადამრიგებლო პროგრამების შემუშავება და დამრიგებლის საათის ჩატარება

დირექტორის მოადგილე, დამრიგებელი

                   

2.7

კლასების მიხედვით დამრიგებლის ფუნქციის განსაზღვრა

დირექტორი

                   

2.8

მოსწავლეთა მიღწევების დინამიკის შესწავლა, რეიტინგის განსაზღვრა და თანმდევი დამატებითი სამუშაოების განხორციელება

დირექტორის მოადგილე, მასწავლებლები.

                   

2.9

შიდასასკოლო პროექტების დანერგვა და მართვა. ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადებში მონაწილეობა, საოლიმპიადო ჯგუფების დაკომპლექტება სხვადასხვა საგნებში

დირექტორი, დირექტორის მოადგილე, კათედრები,

შესაბამისი საგნის პედაგოგები

                   

2.10

შესაბამისი სასწავლო აქტივობების დაგეგმვა (პროექტები, პრეზენტაციები, კონკურსები, ოლიმპიადები, მიზნობრივი ექსკურსიები და ა.შ.) ორგანიზება

დირექტორი,

დირექტორის მოადგილე;

დამრიგებლები, კათედრები, მასწავლებლები

                   

2.11

კლუბური მუშაობის დანერგვა და მართვა

დირექტორის მოადგილე,

მოსწავლეთა თვითმმართველობა

                   

2.12

სკოლის მიერ მოსწავლეებისათვის ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო და/ან ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების შეთავაზება

დირექტორი.

                   

 

3. სკოლის მმართველობაში დემოკრატიული კულტურის დამკვიდრება

N

აქტივობები/შინაარსი

პასუხისმგებელი პირი

2022 წელი

2023 წელი

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

3.1

სკოლის დემოკრატიული მართვის პრინციპების დამკვიდრება

დირექტორი,

დირექტორის მოადგილე, სამეურვეო საბჭო

                   

3.2

მმართველობის სწორი და ეფექტური დელეგირება

დირექტორი

                   

3.3

სკოლის საზოგადოების ჩართვა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ფუნქციების გადანაწილება  გუნდური პასუხისმგებლობის უზრუნველყოფისათვის.

.

დირექტორი,

დირექტორის მოადგილე,

სამეურვეო საბჭო

                   

3.4

მოსწავლეთა თვითმმართველობის ორგანოს შექმნა

სამეურვეო საბჭო

                   

 

4. ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება და სკოლის კომპიუტერიზაცია

N

აქტივობები/შინაარსი

პასუხისმგებელი პირი

2022 წელი

2023 წელი

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

4.1.

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის დახვეწა და განვითარება.

დირექტორი,

საინფორმაციო მენეჯერი, მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი.

                   

4.2.

სკოლის მონაცემთა ბაზის ელექტრონულ ფორმატში ორგანიზება

საინფორმაციო მენეჯერი, საქმისმწარმოებელი

                   


5. სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა, განვითარება და აღჭურვა

N

აქტივობები/შინაარსი

პასუხისმგებელი პირი

2022 წელი

20223წელი

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

5.1.

სკოლის კეთილმოწყობა, არსებული მდგომარეობის შენარჩუნება და განვითარება

დირექტორი.

მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი;

                   

5.2.

სკოლისექიმის კაბინეტის ფუნქციონირებისათვის

აუცილებელი ღონისძიებების განხორციელება

დირექტორი; მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი;

სკოლის ექიმი.

                   

5.3.

შენობაშისარემონტო სამუშაოების ჩატარება

დირექტორი

მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი

                   

 

 6. სკოლის აღჭურვა სასწავლო რესურსებითა და სწავლების ხელშემწყობი სხვა საშუალებებით.

N

აქტივობები/შინაარსი

პასუხისმგებელი პირი

2022 წელი

2023 წელი

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

6.1.

სკოლის შევსება კომპიუტერებით და სხვა ტექნიკური საშუალებებით პროექტორი, პრინტერი, ლეპტოპი და სხვა.

დირექტორი,

საინფორმაციო მენეჯერი, მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი;

                   

6.2.

წიგნადი ფონდის შევსება, საგანმანათლებლო ელექტრონული რესურსების მოძიება.

დირექტორი,

დირექტორის მოადგილე;

ბიბლიოთეკარი

                   

6.3.

მასწავლებლისათვის მეთოდური და დამხმარე ლიტერატურის შეძენა

დირექტორი,

დირექტორის მოადგილე;

ბიბლიოთეკარი

                   

6.4.

დამატებით სკოლის საოფისე და სასწავლო ინვენტარის შეძენა.

დირექტორი, მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი

                   

6.5

სკოლის კეთილმოწყობა/ სანიტარული, ჰიგიენური და ტექნიკური უსაფრთხოების გათვალისწინება

დირექტორი, დამლაგებელი, მანდატურისსამსახური /დარაჯი, ექიმი.

                   


7. უსაფრთხო და ორგანიზებული გარემოს შექმნა

N

აქტივობები/შინაარსი

პასუხისმგებელი პირი

2022 წელი

2023 წელი

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

7.1.

უსაფრთხო, ორგანიზებული და კარგად დისციპლინირებული გარემოს უზრუნველყოფა

დირექტორი, დირექტორის მოადგილე;

მანდატურის სამსახური,დარაჯი

                   

7.2

სკოლის ტერიტორიის დაცვა

მანდატურის სამსახური;

დარაჯი

                   

7.3

მოსწავლეთა სკოლაში დასწრების მონიტორინგის სისტემის შექმნა; მშობლებისა და სტუმრების სკოლაში გამოცხადების ორგანიზება

დირექტორი,

დირექტორის მოადგილე;

დამრიგებლები, დარაჯი

                   

7.4

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის ადაპტირებული გარემოს ორგანიზება.

დირექტორი;

ადმინისტრაცია:

ექიმი, სპეციალური მასწავლებლები, ფსიქოლოგი

                   

7.5


სახანძრო უსაფრთხოების წესების სკოლის საზოგადოებისათვის გაცნობა

დირექტორი, დირექტორის მოადგილე; დამრიგებლები;

საგანგებო შტაბი

                   

7.6

დაცულობის, კეთილგანწყობის, ურთიერთპატივისცემისა და თანამშრომლობის ატმოსფეროს შექმნა

დირექტორი, სამეურვეო საბჭო, სკოლაში დასაქმებული პირები

                   

 

8. მშობელთა ჩართულობა სასწავლო-აღმზრდელობით პროცესში

N

აქტივობები/შინაარსი

პასუხისმგებელი პირი

2022 წელი

2023 წელი

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

8.1

მშობელთა ჩართვა სასკოლო აქტივობებში

დირექტორი,

დირექტორის მოადგილე,

დამრიგებლები, სამეურვეო საბჭო

                   

8.2

ორმხრივი კომუნიკაცია სკოლასა და მშობელს შორის

დირექტორი,

დირექტორის მოადგილე;

დამრიგებელი,

მასწავლებელი

                   

8.3

მშობლებთან ურთიერთობების ფორმების დახვეწა

დირექტორი,

დირექტორის მოადგილე

დამრიგებლები, მასწავლებლები

                   

8.4

მოსწავლის აკადემიური მოსწრების შესახებ მშობლის ინფორმირება

დირექტორი,

დირექტორის მოადგილე;

დამრიგებელი;

მასწავლებელი;

                   


9. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება

N

აქტივობები/შინაარსი

პასუხისმგებელი პირი

2022 წელი

2023 წელი

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

9.1

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემის ფარგლებში მასწავლებელთა აქტიური ჩართულობა

დირექტორი, ტუტორი, მხარდაჭერის ჯგუფი

                   

9.2

პედაგოგთა საჭიროებების დადგენა და პროფესიული განვითარების სქემის ფარგლებში სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა

დირექტორი;

დირექტორის მოადგილე,

მასწავლებლები.

                   

9.3

ტრენინგებისა და სემინარების დაგეგმვა (ინოვაციური სტრატეგიები/ მეთოდები; სწავლების პროცესში ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება)

დირექტორი;

დირექტორის მოადგილე;

საგნობრივი კათედრები;

ფასილიტატორები.

                   

9.4

ტრენინგ- სემინარებზე მიღებული ცოდნის კონსულტირება და პრაქტიკაში დანერგვის ხელშეწყობა

დირექტორი;

დირექტორის მოადგილე;

საგნობრივი კათედრები;

ფასილიტატორები.

                   

9.5

სხვადასხვა ტიპის გაკვეთილების ორგანიზება/ სადისკუსიო შეხვედრების ორგანიზება/განხილვა

დირექტორი;

დირექტორის მოადგილე,

საგნობრივი კათედრები;

შეფასების ჯგუფი.

                   

 

10. სწავლებისა და აღზრდის საქმეში მასტიმულირებელი ბერკეტების მოძიება და გამოყენება

N

აქტივობები/შინაარსი

პასუხისმგებელი პირი

2022 წელი

2023 წელი

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

10.1

თანამშრომელთა წახალისებისა და მასტიმულირებელი სისტემის ამოქმედება

დირექტორი,

დირეტორის მოადგილე

                   

10.2

ეროვნულ  სასწავლო ოლიმპიადებში,  სასწავლო-შემოქმედებით  კონფერენციებსა  და  სხვადასხვა პროექტებში  გამარჯვებულ  პედაგოგთა  და  მოსწავლეთა  წახალისება

დირექტორი,

დირექტორის მოადგილე

                   

Talk to us

085 888 5555