შაბათი, 31 ივლისი 2021
school and education

დაგვირეკეთ

577 54 48 19

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის #3 საჯარო სკოლა

საათობრივი ბადე

საათობრივი ბადე ქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორების

დაწყებითი საფეხურისთვის:

 

კლასები და სემესტრები

I კლასი

II კლასი

III კლასი

IV კლასი

V კლასი

VI კლასი

 

საგანი

I ს

II ს

I ს

II ს

I ს

II ს

I ს

II ს

I ს

II ს

I ს

II ს

 

სახელმწიფო ენა

                       

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

 

მათემატიკა

                       

2

მათემატიკა

4/5

4/5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

 

უცხოური ენები

                       

3

პირველი უცხოური ენა

0

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

მეორე უცხოური ენა

               

2

2

2

2

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

                       

5

მე და საზოგადოება

       

2

2

2

2

       

6

ჩვენი საქართველო

               

2

2

3

3

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

                       

7

ბუნებისმეტყველება

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

 

ტექნოლოგიები

                       

8

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

0/1

0/1

           

2

2

2

2

 

ესთეტიკური აღზრდა

                       

9

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

მუსიკა

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

                       

11

ფიზიკური აღზრდა

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

 

სულ კვირეული საათობრივი დატვირთვა

21

22

23

23

25

25

25

25

28

28

28

28

2020-2021 სასწავლო წლის საათობრივი ბადე ქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორების

საბაზო საფეხურისთვის

 

კლასები

VII კლასი

VIII კლასი

IX კლასი

 

საგნები

I ს

II ს

I ს

II ს

I ს

II ს

 

სახელმწიფო ენა

           

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

5

5

5

5

5

 

მათემატიკა

           

2

მათემატიკა

5

5

5

5

4

4

 

უცხოური ენები

           

3

პირველი უცხოური ენა

3

3

3

2

2

2

4

მეორე უცხოური ენა

2

2

2

2

2

2

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

           

5

ისტორია

2

2

2

3

4

4

6

გეოგრაფია

2

2

2

2

2

2

7

მოქალაქეობა

2

2

1

1

   

8

სამოქალაქო განათლება

       

2

2

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

           

9

ბიოლოგია

2

2

2

2

2

2

10

ფიზიკა

2

2

2

2

3

3

11

ქიმია

   

2

2

2

2

 

ესთეტიკური აღზრდა

           

12

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

2

1

1

2

13

მუსიკა

2

2

1

2

2

1

 

სპორტი

           

14

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

2

2

2

2

2

2

სულ საათების რაოდენობა

31

31

31

31

33

33

X-XII კლასების საათობრივი ბადე ქართულენოვანი 2020-2021 სასწავლო წელი

კლასი

         

X

XI

XII

სახელმწიფოენა

ქართულიენადალიტერატურა

         

5

5

5

მათემატიკა

მათემატიკა

         

5

5

5

უცხოურიენები

პირველიუცხოურიენა

         

2

2

2

მეორეუცხოურიენა

         

2

2

2

საზოგადოებრივიმეცნიერებები

ისტორია

         

2

3

2

გეოგრაფია

         

2

2

 

სამოქალაქოგანათლება

         

3

   

სამოქალაქოთავდაცვადაუსაფრთხოება

             

0.5

საგზაონიშნებიდამოძრაობისუსაფრთხოება

           

1.5

 

საბუნებისმეტყველომეცნიერებები

საბუნებისმეტყველომეცნიერებებისსაფუძვლები

               

ბიოლოგია

         

3

2

 

ფიზიკა

         

2

2

 

ქიმია

         

2

3

 

ფიზიკურიაღზრდადასპორტი

სპორტი

         

2

1.5

2

არჩევითისაგნები

           

2

2

1

                 

სულსაათებისრაოდენობაკვირაში

         

32

31

19.5

ქართულენოვანი საჯარო სკოლებისთვის განკუთვნილი საშუალო საფეხურის საათობრივი ბადის ცხრილის განმარტებები:

XII კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში ჯამურად 14 საათი; არჩევითი საგანი ისწავლება I სემესტრში კვირაში 2 საათი.

წლიური საათობრივი დატვირთვა

დაწყებითი საფეხური

ქართ

არაქართ

საგანი

კლასი

II კლასი

III კლასი

IV კლასი

კლასი

VI კლასი

   

სახელმწიფო ენა

           

1

 

ქართულიენადალიტერატურა

224

245

210

210

175

175

 

1

ქართულიროგორცმეორეენა

160

175

175

175

175

175

   

ეთნიკური უმცირესობების ენები

           
 

2

ეთნიკურიუმცირესობებისენა

96-160

105-175

105-175

105-175

105-175

105-175

   

მათემატიკა

           

2

3

მათემატიკა

128-175

175

175

175

175

140

   

უცხოური ენები

           

3

 

პირველიუცხოურიენა

17

70

105

105

105

105

 

4

პირველიუცხოურიენაარაქართულენოვანისკოლებისთვის/სექტორებისთვის

0-17

70

105

105

105

105

4

 

მეორეუცხოურიენა

       

70

70

 

5

მეორეუცხოურიენაარაქართულენოვანისკოლებისთვის/სექტორებისთვის

       

0-70

0-70

   

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

           

5

6

მედასაზოგადოება

   

70

70

   

6

7

ჩვენისაქართველო

       

70

105

   

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

           

7

8

ბუნებისმეტყველება

64

70

70

70

105

105

   

ტექნოლოგიები

           

8

9

ინფორმაციულიდასაკომუნიკაციოტექნოლოგიები

0-32

     

70

70

   

ესთეტიკური აღზრდა

           

9

10

სახვითიდაგამოყენებითიხელოვნება

64

70

70

70

70

70

10

11

მუსიკა

64

70

70

70

70

70

   

სპორტი

           

11

12

ფიზიკურიაღზრდა

96

105

105

105

70

70

საბაზო საფეხური

ქართული სექტორისთვის

 

საგანი

VII კლასი

VIII კლასი

   

სახელმწიფო ენა

   

1

 

ქართულიენადალიტერატურა

175

175

   

მათემატიკა

   

2

 

მათემატიკა

175

175

   

უცხოური ენები

   

3

 

პირველიუცხოურიენა

105

85

4

 

მეორეუცხოურიენა

70

70

   

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

   

5

 

ისტორია

70

90

6

 

გეოგრაფია

70

70

7

 

მოქალაქეობა

70

70

   

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

   

8

 

ბიოლოგია

70

70

9

 

ფიზიკა

70

70

10

 

ქიმია

 

70

   

ესთეტიკური აღზრდა

   

11

 

სახვითიდაგამოყენებითიხელოვნება

70

50

12

 

მუსიკა

70

55

   

სპორტი

   

13

 

ფიზიკურიაღზრდადასპორტი

70

70

საათობრივი ბადე კლასების მიხედვით

დაწყებითი საფეხური

კლასი

ქართ.

 

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

     

სემესტრი

II სემესტრი

 

1

 

ქართულიენადალიტერატურა

7

7

 

2

 

მათემატიკა

4/5

4/5

თუსკოლაასწავლისისტ-მათემატიკასეთმობაკვირაში 4 საათი.

3

 

პირველიუცხოურიენა

0

1

 

4

 

ბუნებისმეტყველება

2

2

 

5

 

ინფორმაციულიდასაკომუნიკაციოტექნოლოგიები

0/1

0/1

ისტ-ისსწავლებასსკოლათავადწყვეტს.

6

 

სახვითიდაგამოყენებითიხელოვნება

2

2

 

7

 

მუსიკა

2

2

 

8

 

ფიზიკურიაღზრდა

3

3

 

აუცილებელისაათებისრაოდენობაკვირაში

     

ქართულენოვანისკოლებისათვის/სექტორებისათვის

21

22

 

II კლასი

ქართ

 

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

     

სემესტრი

II სემესტრი

 

1

 

ქართულიენადალიტერატურა

7

7

 

2

 

მათემატიკა

5

5

 

3

 

პირველიუცხოურიენა

2

2

 

4

 

ბუნებისმეტყველება

2

2

 

5

 

სახვითიდაგამოყენებითიხელოვნება

2

2

 

6

 

მუსიკა

2

2

 

7

 

ფიზიკურიაღზრდა

3

3

 

აუცილებელისაათებისრაოდენობაკვირაში

     

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

23

23

 

III კლასი

ქართ

 

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

     

სემესტრი

II სემესტრი

 

1

 

ქართულიენადალიტერატურა

6

6

 

2

 

მათემატიკა

5

5

 

3

 

პირველიუცხოურიენა

3

3

 

4

 

მედასაზოგადოება

2

2

 

5

 

ბუნებისმეტყველება

2

2

 

6

 

სახვითიდაგამოყენებითიხელოვნება

2

2

 

7

 

მუსიკა

2

2

 

8

 

ფიზიკურიაღზრდა

3

3

 

აუცილებელისაათებისრაოდენობაკვირაში

     

ქართულენოვანისკოლებისათვის/სექტორებისათვის

25

25

 

IV კლასი

ქართ.

 

საგანი

საათებისრაოდენობაკვირაში

შენიშვნა

     

სემესტრი

II სემესტრი

 

1

 

ქართულიენადალიტერატურა

6

6

 

2

 

მათემატიკა

5

5

 

3

 

პირველიუცხოურიენა

3

3

 

4

 

მედასაზოგადოება

2

2

 

5

 

ბუნებისმეტყველება

2

2

 

6

 

სახვითიდაგამოყენებითიხელოვნება

2

2

 

7

 

მუსიკა

2

2

 

8

 

ფიზიკურიაღზრდა

3

3

 

აუცილებელისაათებისრაოდენობაკვირაში

     

ქართულენოვანისკოლებისათვის/სექტორებისათვის

25

25

 

კლასი

ქართ.

 

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

სემესტრი

I

II

II

1

 

ქართულიენადალიტერატურა

5

5

ენის სწავლებას უნდა დაეთმოს ცალკე საგაკვეთილო საათი, რომლის რაოდენობას პედაგოგი განსაზღვრავს კლასის საჭიროების მიხედვით.

5

2

 

მათემატიკა

5

5

 

6

3

 

პირველიუცხოურიენა

3

3

 

4

4

 

მეორეუცხოურიენა

2

2

 

3

5

 

ჩვენისაქართველო

2

2

 

3

6

 

ბუნებისმეტყველება

3

3

 

4

7

 

ისტ

2

2

 

2

8

 

სახვითიდაგამოყენებითიხელოვნება

2

2

 

2

9

 

მუსიკა

2

2

 

2

10

 

ფიზიკურიაღზრდა

2

2

   

აუცილებელისაათებისრაოდენობაკვირაში

       

ქართულენოვანისკოლებისათვისსექტორებისათვის

28

28

   

VI კლასი

ქართ

 

საგანი

საათებისრაოდენობაკვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელიდავალებისსავალდებულომინიმალურირაოდენობა

სემესტრი

სემესტრი

I

II

I

II

1

 

ქართულიენადალიტერატურა

5

5

ენის სწავლებას უნდა დაეთმოს ცალკე საგაკვეთილო საათი, რომლის რაოდენობას პედაგოგი განსაზღვრავს კლასის საჭიროების მიხედვით.

3

5

2

 

მათემატიკა

4

4

 

4

6

3

 

პირველიუცხოურიენა

3

3

 

4

4

4

 

მეორეუცხოურიენა

2

2

 

2

3

5

 

ჩვენისაქართველო

3

3

 

2

3

6

 

ბუნებისმეტყველება

3

3

 

3

4

7

 

ისტ

2

2

 

2

2

8

 

სახვითიდაგამოყენებითიხელოვნება

2

2

 

2

2

9

 

მუსიკა

2

2

 

2

2

10

 

ფიზიკურიაღზრდა

2

2

     

აუცილებელისაათებისრაოდენობაკვირაში

         

ქართულენოვანისკოლებისათვის/სექტორებისათვის

28

28

   

საბაზო საფეხური:

VII კლასი

ქართული სექტორისთვის

 

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

სემესტრი

I

II

1

 

ქართულიენადალიტერატურა

5

5

ენის სწავლებას უნდა დაეთმოს ცალკე საგაკვეთილო საათი, რომლის რაოდენობას პედაგოგი განსაზღვრავს კლასის საჭიროების მიხედვით.

2

 

მათემატიკა

5

5

 

3

 

პირველიუცხოურიენა

3

3

 

4

 

მეორეუცხოურიენა

2

2

 

5

 

ისტორია

2

2

 

6

 

გეოგრაფია

2

2

 

7

 

მოქალაქეობა

2

2

 

8

 

ბიოლოგია

2

2

 

9

 

ფიზიკა

2

2

 

10

 

სახვითიდაგამოყენებითიხელოვნება

2

2

 

11

 

მუსიკა

2

2

 

12

 

ფიზიკურიაღზრდადასპორტი

2

2

 

საათებისჯამურირაოდენობაკვირაში

     

ქართულენოვანისკოლებისათვის/სექტორებისათვის

32

32

 

შენიშვნა:კონკრეტულსაგანშიშემაჯამებელიდავალებებისმინიმალურირაოდენობაემთხვევაწლისმანძილზესასწავლითემებისრაოდენობას.

VIII კლასი

ქართ

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

სემესტრი

I

II

1

ქართულიენადალიტერატურა

5

5

ენის სწავლებას უნდა დაეთმოს ცალკე საგაკვეთილო საათი, რომლის რაოდენობას პედაგოგი განსაზღვრავს კლასის საჭიროების მიხედვით.

2

მათემატიკა

5

5

 

3

პირველიუცხოურიენა

3

2

 

4

მეორეუცხოურიენა

2

2

 

5

ისტორია

2

3

 

6

გეოგრაფია

2

2

 

7

მოქალაქეობა

1

1

 

8

ბიოლოგია

2

2

 

9

ფიზიკა

2

2

 

10

ქიმია

2

2

 

11

ინფორმაციულიდასაკომუნიკაციოტექნოლოგიები

1

1

 

12

სახვითიდაგამოყენებითიხელოვნება

2

1

 

13

მუსიკა

1

2

 

14

ფიზიკურიაღზრდადასპორტი

2

2

 
 

საათების ჯამური რაოდენობა კვირაში

32

32

 

შენიშვნა:კონკრეტულსაგანშიშემაჯამებელიდავალებებისმინიმალურირაოდენობაემთხვევაწლისმანძილზესასწავლითემებისრაოდენობას.

IX კლასი

ქართ.

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

ქართულიენადალიტერატურა

5

 

4

5

2

მათემატიკა

4

 

4

6

3

პირველიუცხოურიენა

2

 

2

3

4

მეორეუცხოური  ენა

2

 

2

3

5

ისტორია

4

 

3

4

6

გეოგრაფია

2

 

2

3

7

სამოქალაქოგანათლება

2

 

2

3

8

ბიოლოგია

2

 

2

3

9

ფიზიკა

3

 

2

3

10

ქიმია

2

 

2

3

11

სახვითიდაგამოყენებითიხელოვნება

1.5

I სემესტრში კვირაში 1 სთ და II სემესტრში - კვირაში 2 სთ

2

3

12

მუსიკა

1.5

I სემესტრში კვირაში 1 სთ და II სემესტრში - კვირაში 2 სთ

2

2

13

სპორტი

2

     

აუცილებელი   საათებისრაოდენობაკვირაში

ქართულენოვანისკოლებისათვის/სექტორებისათვის

33

     

 კლასი

ქართ.

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

ქართულიენადალიტერატურა

5

 

4

5

2

მათემატიკა

5

 

4

6

3

პირველიუცხოურიენა

2

 

2

3

4

მეორეუცხოური  ენა

2

 

2

3

5

ისტორია

2

 

2

3

6

გეოგრაფია

2

 

2

3

7

სამოქალაქოგანათლება

3

 

2

3

8

ბიოლოგია

3

 

2

3

9

ფიზიკა

2

 

2

3

10

ქიმია

2

 

2

3

11

სპორტი

2

     
 

არჩევითისაგნები

2

 

1

1

აუცილებელი   საათებისრაოდენობაკვირაში

ქართულენოვანისკოლებისათვის/სექტორებისათვის

32

     

XI კლასი

ქართ.

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

       

სემესტრი

I

II

1

ქართულიენადალიტერატურა

5

 

4

5

2

მათემატიკა

5

 

4

6

3

პირველიუცხოურიენა

2

 

2

3

4

მეორეუცხოური  ენა

2

2

3

5

ისტორია

3

 

2

3

6

გეოგრაფია

2

 

2

3

7

ბიოლოგია

2

 

2

3

8

ფიზიკა

2

 

2

3

9

ქიმია

3

 

2

3

10

სპორტი

1.5

 სემესტრი - კვირაში 2 სთ. II სემესტრი - კვირაში 1 სთ.

   

11

საგზაონიშნებიდამოძრაობისუსაფრთხოება

1.5

სემესტრი - კვირაში 1 სთ. II სემესტრი - კვირაში 2 სთ.

   
 

არჩევითისაგნები

2

 

1

1

აუცილებელი   საათებისრაოდენობაკვირაში

ქართულენოვანისკოლებისათვისსექტორებისათვის

31

     

XII კლასი

ქართ.

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელიდავალების სავალდებულომინიმალური რაოდენობა

   

სემესტრი

I

II

1

ქართულიენადალიტერატურა

5

   

3

4

2

მათემატიკა

5

   

4

4

3

პირველიუცხოურიენა

2

   

3

2

4

მეორეუცხოურიენა

2

2

2

5

ისტორია

2

   

1

1

6

გეოგრაფია

         

7

სამოქალაქოთავდაცვადაუსაფრთხოება

0.5

 

სემესტრი - ჯამურად 14 სთ.

1

 

8

ბიოლოგია

         

9

ფიზიკა

         

10

ქიმია

         

11

სპორტი

2

       

12

არჩევითისაგნები

         
   

1

 

სემესტრი - კვირაში 2 სთ.

1

 

აუცილებელისაათებისრაოდენობაკვირაში

ქართულენოვანი სკოლებისათვისსექტორებისათვის

19.5

   

 

Talk to us

085 888 5555