კვირა, 03 მარტი 2024
school and education

დაგვირეკეთ

577 62 56 45

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის #3 საჯარო სკოლა

ინკლუზიური განათლების განხორციელების სამოქმედო გეგმა

დამტკიცებულია

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის N3

საჯარო სკოლის დირექტორის 2022 წლის 18 სექტემბრის N-- ბრძანებით

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის N3 საჯარო სკოლის

ინკლუზიური განათლების განხორციელების სამოქმედო გეგმა

2022-2023 სასწავლო წელი

N

აქტივობები/შინაარსი

პასუხისმგებელი პირი/პირები

2022

2023 წელი

შენიშვნა

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

 
 

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტების დასაქმების მიზნით კანონმდებლობით დადგენილი წესით კონკურსის გამოცხადება და შესაბამისი პროცედურების განხორციელება

საკონკურსო კომისიის წევრები

დირექტორი

                   

საჭიროების შემთხვევაში

 

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართულ სპეციალისტებთან ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმება

დირექტორი

                   

საჭიროების შემთხვევაში

 

ისგ ჯგუფის/ჯგუფების შექმნა

დირექტორი

                   

შესაძლებელია წლის განმავლობაში ნებისმიერ დროს გამოვლინდეს სპეციალური საჭიროება და საჭირო გახდეს ისგ ჯგუფის შექმნა

 

მოსწავლეებზე დაკვირვება და, არსებობის შემთხვევაში, სწავლის პროცესში სიძნელეების გამოვლენა

დამრიგებელი/ მასწავლებელი

                     
 

სსსმ მოსწავლის/მოსწავლეების შეფასება

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები, მასწავლებლები

                   

შესაძლებელია წლის განმავლობაში ნებისმიერ დროს გამოვლინდეს სპეციალური საჭიროება

 

ისგ ჯგუფის სხდომების დაგეგმვა, ორგანიზება და ჩატარება

ისგ ჯგუფები

                   

სასწავლო წლის განმავლობაში ნებისმიერ დროს, საჭიროების გათვალისწინებით. დისტანციური სწავლების შემთხვევაში, ონლაინ ფორმატში

 

სსსმ მოსწავლის მშობელთან/მშობლებთან კონსულტირება

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები

                     
 

მასწავლებლების კონსულტირება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები

მასწავლებელი

                   

საჭიროების შემთხვევაში

 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები,

მასწავლებლები

                   

საჭიროების შემთხვევაში

 

სასკოლო სასწავლო გეგმაში ცვლილების შეტანა სსსმ მოსწავლეთა ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმის დამტკიცებასთან/შეთანხმებასთან დაკავშირებით

სამეურვეო საბჭო

პედაგოგიური საბჭო

                   

საჭიროების შემთხვევაში

 

სსსმ მოსწავლეების სასკოლო გარემოსთან ადაპტაციის ხელშეწყობა

დირექტორი

                   

აღნიშნულ პროცესში აუცილებელია მშობლის აქტიური ჩართულობა

 

მოსწავლესთან დამატებითი მეცადინეობების ჩატარება ინდ. გეგმით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად

სპეციალური მასწავლებლები,

მასწავლებლები

                   

საჭიროების შემთხვევაში

 

მშობლებთან ინდივიდუალური შეხვედრების ორგანიზება და განსახორციელებელი ღონისძიებების ერთობლივად დაგეგმვა

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები,

დამრიგებელი

                   

საჭიროების შემთხვევაში

 

სსსმ მოსწავლესა და კლასის დანარჩენ მოსწავლეებს შორის პოზიტიური ურთიერთობების ჩამოყალიბებასა და ჯგუფთან მიკუთვნებულობის ხარისხის გაზრდაზე ზრუნვა

დამრიგებელი,

მასწავლებლები,

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები,

მოსწავლეები

                     
 

სსსმ მოსწავლეების შესაძლებლობებზე მორგებული სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები, მასწავლებლები

                     
 

სსსმ მოსწავლეების შესაძლებლობებზე მორგებული აქტივობების განხორციელება

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები, მასწავლებლები

                     
 

სსსმ მოსწავლისთვის შესაბამისი სავარჯიშოების მომზადება

სპეციალური მასწავლებელი, მასწავლებლები

                     
 

საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება, გასაუბრება მასწავლებელთა, კანონიერ წარმომადგენელთა და მოსწავლეთა სოციალური კულტურის ასამაღლებლად

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები

                     
 

მასწავლებლების კონსულტირება სასწავლო პროცესის დაგეგმვასთან, სსსმ მოსწავლის აქტიურ ჩართულობასთან დაკავშირებით

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები

                     
 

მასწავლებლების კონსულტირება სასწავლო მასალის ადაპტირებასთან დაკავშირებით

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები

                     
 

მშობლისათვის/კანონიერი წარმომადგენლისთვის კონსულტაციების გაწევა შესასრულებელ სავარჯიშოებთან დაკავშირებით

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები, მასწავლებლები,

დამრიგებელი

                     
 

სსსმ მოსწავლის მიღწევებისა და აკადემიური მოსწრების შესახებ მშობლის ინფორმირება

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები, დამრიგებელი, მასწავლებლები

                     
 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით მიღწეული შედეგების განხილვა, გამოწვევების, გამოყენებული სწავლების სტრატეგიების ეფექტურობის შეფასება

ისგ ჯგუფი

                     
 

პირველ კლასში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის ჩარიცხვა და შესაბამისი სტატუსის მინიჭება

დირექტორი, საქმისმწარმოებელი

                     
 

ტრენინგებისა და სემინარების დაგეგმვა (სწავლების სტრატეგიები/ მეთოდები და ა.შ)

დირექტორი,

დირექტორის მოადგილე,

                     
 

ტრენინგ-სემინარებზე მიღებული ცოდნის კონსულტირება და პრაქტიკაში დანერგვის ხელშეწყობა

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები

                     
 

ინკლუზიური განათლების შიდა მონიტორინგის ჯგუფის შექმნა/ცვლილების შეტანა

დირექტორი

                     
 

სსსმ მოსწავლის სასწავლო პროცესის მონიტორინგის განხორციელება

მონიტორინგის ჯგუფი

                     
 

მოსწავლეთა მიღწევების დინამიკის შესწავლა და თანმდევი დამატებითი სამუშაოების განხორციელება

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები

მასწავლებლები

                     
 

რესურსოთახის კეთილმოწყობა, არსებული მდგომარეობის შენარჩუნება და განვითარება

დირექტორი

                     
 

სსსმ მოსწავლეებისთვის სასწავლო რესურსების შეძენა

დირექტორი

                     
 

მასწავლებლისათვის მეთოდური და დამხმარე ლიტერატურის შეძენა

დირექტორი

                     
 

დისტანციური სწავლების დროს სსსმ მოსწავლეთა მშობლებისთვის შესაბამისი ელექტრონული რესურსების და მეთოდური მითითებების მიცემა

დირექტორი, ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები

                   

საჭიროების შემთხვევაში

 

სსსმ მოსწავლისათვის შედგენილი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის დისტანციური სწავლების დროს მოდიფიცირება

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები

                   

საჭიროების შემთხვევაში

 

დირექციის, მასწავლებლების, ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

დირექცია

                     
 

არანაკლებ 3 თვეში ერთხელ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის ინფორმირება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტები

დამრიგებელი

                     
 

სკოლის ბიუჯეტში ინკლუზიური განათლების განხორციელების სამოქმედო გეგმის დანერგვისთვის შესაბამისი ასიგნების გათვალისიწენება

დირექტორი

                     
 

ინკლუზიური განათლების განხორციელების სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი

დირექტორი

მონიტორინგის ჯგუფი

                     
 

ინკლუზიური განათლების განხორციელების შიდა მონიტორინგის ჯგუფის მიერ დასკვნის შემუშავება

მონიტორინგის ჯგუფი

                     
 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში შესაბამისი ანგარიშის წარდგენა

დირექტორი

მონიტორინგის ჯგუფი

                     

 

Talk to us

085 888 5555