კვირა, 19 მაისი 2024
school and education

დაგვირეკეთ

577 62 56 45

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის #3 საჯარო სკოლა

საათობრივი ბადე 2021-2022

დანართი N4

2021-2022 სასწავლო წლის საათობრივი ბადე ქართულენოვანი სექტორის

დაწყებითი საფეხურისთვის:

 

კლასები და სემესტრები

I კლასი

II კლასი

III კლასი

IV კლასი

V კლასი

VI კლასი

 

საგანი

I ს

II ს

I ს

II ს

I ს

II ს

I ს

II ს

I ს

II ს

I ს

II ს

 

სახელმწიფო ენა

                       

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

 

მათემატიკა

                       

2

მათემატიკა

4/5

4/5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

 

უცხოური ენები

                       

3

პირველი უცხოური ენა

0

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

მეორე უცხოური ენა

               

2

2

2

2

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

                       

5

მე და საზოგადოება

       

2

2

2

2

       

6

ჩვენი საქართველო

               

2

2

3

3

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

                       

7

ბუნებისმეტყველება

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

 

ტექნოლოგიები

                       

8

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

0/1

0/1

           

2

2

2

2

9

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

   

1

1

1

1

1

1

       
 

ესთეტიკური აღზრდა

                       

10

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

11

მუსიკა

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

                       

12

ფიზიკური აღზრდა

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

 

სულ კვირეული საათობრივი დატვირთვა

21

22

24

24

26

26

26

26

28

28

28

28

საათობრივი ბადე ქართულენოვანი სექტორების

საბაზო საფეხურისთვის

 

კლასები

VII კლასი

VIII კლასი

IX კლასი

 

საგნები

I ს

II ს

I ს

II ს

I ს

II ს

 

სახელმწიფო ენა

           

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

5

5

5

5

5

 

მათემატიკა

           

2

მათემატიკა

5

5

5

5

5

5

 

უცხოური ენები

           

3

პირველი უცხოური ენა

3

3

3

2

2

2

4

მეორე უცხოური ენა

2

2

2

2

2

2

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

           

5

ისტორია

2

2

2

3

3

3

6

გეოგრაფია

2

2

2

2

2

2

7

მოქალაქეობა

2

2

1

1

2

2

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

           

8

ბიოლოგია

2

2

2

2

2

2

9

ფიზიკა

2

2

2

2

2

2

10

ქიმია

   

2

2

2

2

 

ესთეტიკური აღზრდა

           

11

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

2

1

1

2

12

მუსიკა

2

2

1

2

2

1

 

სპორტი

           

13

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

2

2

2

2

2

2

სულ საათების რაოდენობა

31

31

31

31

32

32

X-XII კლასების საათობრივი ბადე ქართულენოვანი 2021-2022 სასწავლო წელი

კლასი

         

X

XI

XII

სახელმწიფო ენა

ქართული ენა და ლიტერატურა

         

5

5

5

მათემატიკა

მათემატიკა

         

5

5

5

უცხოური ენები

პირველი უცხოური ენა

         

2

2

2

მეორე უცხოური ენა

         

2

2

2

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

ისტორია

         

2

3

2

გეოგრაფია

         

2

2

 

სამოქალაქო განათლება

         

3

   

სამოქალაქო თავდაცვადა უსაფრთხოება

             

0.5

საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება

           

1.5

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები

               

ბიოლოგია

         

3

2

 

ფიზიკა

         

2

2

 

ქიმია

         

2

3

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

სპორტი

         

2

1.5

2

არჩევითი საგნები

           

2

2

1

                 

სულ საათებისრაოდენობა კვირაში

         

32

31

19.5

ქართულენოვანი საჯარო სკოლებისთვის განკუთვნილი საშუალო საფეხურის საათობრივი ბადის ცხრილის განმარტებები:

XII კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში ჯამურად 14 საათი; არჩევითი საგანი ისწავლება I სემესტრში კვირაში 2 საათი.

წლიური საათობრივი დატვირთვა

დაწყებითი საფეხური

ქართ

არაქართ

საგანი

I კლასი

II კლასი

III კლასი

IV კლასი

V კლასი

VI კლასი

   

სახელმწიფო ენა

           

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

224

245

210

210

175

175

 

1

ქართული, როგორც მეორე ენა

160

175

175

175

175

175

   

ეთნიკური უმცირესობების ენები

           
 

2

ეთნიკური უმცირესობების ენა

96-160

105-175

105-175

105-175

105-175

105-175

   

მათემატიკა

           

2

3

მათემატიკა

128-175

175

175

175

175

140

   

უცხოური ენები

           

3

 

პირველი უცხოური ენა

17

70

105

105

105

105

 

4

პირველი უცხოური ენა არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

0-17

70

105

105

105

105

4

 

მეორე უცხოური ენა

       

70

70

 

5

მეორე უცხოური ენა არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

       

0-70

0-70

   

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

           

5

6

მე და საზოგადოება

   

70

70

   

6

7

ჩვენი საქართველო

       

70

105

   

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

           

7

8

ბუნებისმეტყველება

64

70

70

70

105

105

   

ტექნოლოგიები

           

8

9

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

0-32

     

70

70

9

10

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

 

32

32

32

   
   

ესთეტიკური აღზრდა

           

10

11

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

64

70

70

70

70

70

11

12

მუსიკა

64

70

70

70

70

70

   

სპორტი

           

12

13

ფიზიკური აღზრდა

96

105

105

105

70

70

საბაზო საფეხური

ქართული სექტორისთვის

 

საგანი

VII კლასი

VIII კლასი

IX კლასი

   

სახელმწიფო ენა

     

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

175

175

175

   

მათემატიკა

     

2

 

მათემატიკა

175

175

175

   

უცხოური ენები

     

3

 

პირველი უცხოური ენა

105

85

70

4

 

მეორე უცხოური ენა

70

70

70

   

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

     

5

 

ისტორია

70

90

105

6

 

გეოგრაფია

70

70

70

7

 

მოქალაქეობა

70

70

70

   

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

     

8

 

ბიოლოგია

70

70

70

9

 

ფიზიკა

70

70

70

10

 

ქიმია

 

70

70

   

ესთეტიკური აღზრდა

     

11

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

70

50

55

12

 

მუსიკა

70

55

50

   

სპორტი

     

13

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

70

70

70

საათობრივი ბადე კლასების მიხედვით

დაწყებითი საფეხური

I კლასი

ქართ.

 

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

     

I სემესტრი

II სემესტრი

 

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

7

 

2

 

მათემატიკა

4/5

4/5

თუ სკოლა ასწავლის ისტ-, მათემატიკას ეთმობა კვირაში 4 საათი.

3

 

პირველი უცხოური ენა

0

1

 

4

 

ბუნებისმეტყველება

2

2

 

5

 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

0/1

0/1

ისტ-ის სწავლებას სკოლა თავად წყვეტს.

6

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

 

7

 

მუსიკა

2

2

 

8

 

ფიზიკური აღზრდა

3

3

 

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

     

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

21

22

 

II კლასი

ქართ

 

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

     

I სემესტრი

II სემესტრი

 

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

7

 

2

 

მათემატიკა

5

5

 

3

 

პირველი უცხოური ენა

2

2

 

4

 

ბუნებისმეტყველება

2

2

 

5

 

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

1

1

 

6

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

 

7

 

მუსიკა

2

2

 

8

 

ფიზიკური აღზრდა

3

3

 

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

     

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

24

24

 

III კლასი

ქართ

 

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

     

I სემესტრი

II სემესტრი

 

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

6

6

 

2

 

მათემატიკა

5

5

 

3

 

პირველი უცხოური ენა

3

3

 

4

 

მე და საზოგადოება

2

2

 

5

 

ბუნებისმეტყველება

2

2

 

6

 

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

1

1

 

7

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

 

8

 

მუსიკა

2

2

 

9

 

ფიზიკური აღზრდა

3

3

 

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

     

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

26

26

 

IV კლასი

ქართ.

 

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

     

I სემესტრი

II სემესტრი

 

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

6

6

 

2

 

მათემატიკა

5

5

 

3

 

პირველი უცხოური ენა

3

3

 

4

 

მე და საზოგადოება

2

2

 

5

 

ბუნებისმეტყველება

2

2

 

6

 

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

1

1

 

7

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

 

8

 

მუსიკა

2

2

 

9

 

ფიზიკური აღზრდა

3

3

 

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

     

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის

26

26

 

V კლასი

ქართ.

 

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

სემესტრი

I

II

II

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

5

ენის სწავლებას უნდა დაეთმოს ცალკე საგაკვეთილო საათი, რომლის რაოდენობას პედაგოგი განსაზღვრავს კლასის საჭიროების მიხედვით.

5

2

 

მათემატიკა

5

5

 

6

3

 

პირველი უცხოური ენა

3

3

 

4

4

 

მეორე უცხოური ენა

2

2

 

3

5

 

ჩვენი საქართველო

2

2

 

3

6

 

ბუნებისმეტყველება

3

3

 

4

7

 

ისტ

2

2

 

2

8

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

 

2

9

 

მუსიკა

2

2

 

2

10

 

ფიზიკური აღზრდა

2

2

   

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

       

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის

28

28

   

VI კლასი

ქართ

 

საგანი

საათებისრაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალებისსავალდებულო მინიმალურირაოდენობა

სემესტრი

სემესტრი

I

II

I

II

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

5

ენის სწავლებას უნდა დაეთმოს ცალკე საგაკვეთილო საათი, რომლის რაოდენობას პედაგოგი განსაზღვრავს კლასის საჭიროების მიხედვით.

3

5

2

 

მათემატიკა

4

4

 

4

6

3

 

პირველი უცხოური ენა

3

3

 

4

4

4

 

მეორე უცხოური ენა

2

2

 

2

3

5

 

ჩვენი საქართველო

3

3

 

2

3

6

 

ბუნებისმეტყველება

3

3

 

3

4

7

 

ისტ

2

2

 

2

2

8

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

 

2

2

9

 

მუსიკა

2

2

 

2

2

10

 

ფიზიკური აღზრდა

2

2

     

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

         

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

28

28

   

საბაზო საფეხური:

VII კლასი

ქართული სექტორისთვის

 

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

სემესტრი

I

II

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

5

ენის სწავლებას უნდა დაეთმოს ცალკე საგაკვეთილო საათი, რომლის რაოდენობას პედაგოგი განსაზღვრავს კლასის საჭიროების მიხედვით.

2

 

მათემატიკა

5

5

 

3

 

პირველი უცხოური ენა

3

3

 

4

 

მეორე უცხოური ენა

2

2

 

5

 

ისტორია

2

2

 

6

 

გეოგრაფია

2

2

 

7

 

მოქალაქეობა

2

2

 

8

 

ბიოლოგია

2

2

 

9

 

ფიზიკა

2

2

 

10

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

 

11

 

მუსიკა

2

2

 

12

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

2

2

 

საათების ჯამური რაოდენობა კვირაში

     

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

31

31

 

შენიშვნა: კონკრეტულ საგანში შემაჯამებელი დავალებების მინიმალური რაოდენობა ემთხვევა წლის მანძილზე სასწავლი თემების რაოდენობას.

VIII კლასი

ქართ

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

5

ენის სწავლებას უნდა დაეთმოს ცალკე საგაკვეთილო საათი, რომლის რაოდენობას პედაგოგი განსაზღვრავს კლასის საჭიროების მიხედვით.

2

მათემატიკა

5

5

 

3

პირველი უცხოური ენა

3

2

 

4

მეორე უცხოური ენა

2

2

 

5

ისტორია

2

3

 

6

გეოგრაფია

2

2

 

7

მოქალაქეობა

1

1

 

8

ბიოლოგია

2

2

 

9

ფიზიკა

2

2

 

10

ქიმია

2

2

 

11

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

1

 

12

მუსიკა

1

2

 

13

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

2

2

 
 

საათების ჯამური რაოდენობა კვირაში

31

31

 

შენიშვნა: კონკრეტულ საგანში შემაჯამებელი დავალებების მინიმალური რაოდენობა ემთხვევა წლის მანძილზე სასწავლი თემების რაოდენობას.

IX კლასი

ქართ

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

5

ენის სწავლებას უნდა დაეთმოს ცალკე საგაკვეთილო საათი, რომლის რაოდენობას პედაგოგი განსაზღვრავს კლასის საჭიროების მიხედვით.

2

მათემატიკა

5

5

 

3

პირველი უცხოური ენა

2

2

 

4

მეორე უცხოური ენა

2

2

 

5

ისტორია

3

3

 

6

გეოგრაფია

2

2

 

7

მოქალაქეობა

2

2

 

8

ბიოლოგია

2

2

 

9

ფიზიკა

2

2

 

10

ქიმია

2

2

 

12

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

1

2

 

13

მუსიკა

2

1

 

14

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

2

2

 
 

საათების ჯამური რაოდენობა კვირაში

32

32

 

 X კლასი

ქართ.

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

 

4

5

2

მათემატიკა

5

 

4

6

3

პირველი უცხოური ენა

2

 

2

3

4

მეორე უცხოური  ენა

2

 

2

3

5

ისტორია

2

 

2

3

6

გეოგრაფია

2

 

2

3

7

სამოქალაქო განათლება

3

 

2

3

8

ბიოლოგია

3

 

2

3

9

ფიზიკა

2

 

2

3

10

ქიმია

2

 

2

3

11

სპორტი

2

     
 

არჩევითი საგნები

2

 

1

1

აუცილებელი   საათების რაოდენობა კვირაში

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის

32

     

XI კლასი

ქართ.

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

       

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

 

4

5

2

მათემატიკა

5

 

4

6

3

პირველი უცხოური ენა

2

 

2

3

4

მეორე უცხოური  ენა

2

2

3

5

ისტორია

3

 

2

3

6

გეოგრაფია

2

 

2

3

7

ბიოლოგია

2

 

2

3

8

ფიზიკა

2

 

2

3

9

ქიმია

3

 

2

3

10

სპორტი

1.5

 I სემესტრი - კვირაში 2 სთ. II სემესტრი - კვირაში 1 სთ.

   

11

საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება

1.5

I სემესტრი - კვირაში 1 სთ. II სემესტრი - კვირაში 2 სთ.

   
 

არჩევითი საგნები

2

 

1

1

აუცილებელი   საათების რაოდენობა კვირაში

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის

31

     

XII კლასი

ქართ.

საგანი

საათების რაოდენობა კვირაში

შენიშვნა

შემაჯამებელი დავალების სავალდებულო მინიმალური რაოდენობა

   

სემესტრი

I

II

1

ქართული ენა დალიტერატურა

5

   

3

4

2

მათემატიკა

5

   

4

4

3

პირველი უცხოურიენა

2

   

3

2

4

მეორე უცხოური ენა

2

2

2

5

ისტორია

2

   

1

1

6

გეოგრაფია

         

7

სამოქალაქოთავდაცვა დაუსაფრთხოება

0.5

 

I სემესტრი - ჯამურად 14 სთ.

1

 

8

ბიოლოგია

         

9

ფიზიკა

         

10

ქიმია

         

11

სპორტი

2

       

12

არჩევითი საგნები

         
   

1

 

I სემესტრი - კვირაში 2 სთ.

1

 

აუცილებელი საათების რაოდენობა კვირაში

ქართულენოვანი სკოლებისათვის/ სექტორებისათვის

19.5

   

2021-2022 სასწავლო წლის საათობრივი ბადე ქართულენოვანი სექტორებისთვის

Talk to us

085 888 5555