კვირა, 03 მარტი 2024
school and education

დაგვირეკეთ

577 62 56 45

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის #3 საჯარო სკოლა

სასკოლო სასწავლო გეგმა 2017-2018

შემუშავებულია

სკოლის დირექტორის მონაწილეობით

/რ. ჩიტიშვილი/

შეთანხმებულია

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის N3 საჯარო სკოლის სამეურვეო

საბჭოს 2017 წლის 07 სექტემბრის N14/1 სხდომაზე

/ნ. ნიაური/

დამტკიცებულია

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის N3 საჯარო სკოლის პედაგოგიური

საბჭოს 2017 წლის 07 სექტემბრის N7 სხდომაზე

/ნ. დოლიშვილი/

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის N3 საჯარო სკოლის

 

სასკოლო სასწავლო გეგმა

2017-2018 სასწავლო წელი

სასკოლო სასწავლო გეგმის სარჩევი

სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილებია:

 • სკოლის მისია;

 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიზნები და ამოცანები საფეხურების მიხედვით;

 • სასწავლო წლის კალენდარი;

 • დღის რეჟიმი;

 • სასკოლო საათობრივი ბადე;

 • სასწავლო მასალის ჩამონათვალი საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, მათ შორის გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების მიხედვით;

 • დაზუსტებული სადამრიგებლო პროგრამა;

 • საგნობრივი კათედრების მუშაობის პრინციპები;

 • მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების წესები (რომელიც განსაზღვრავს ვადებსა და პირობებს გაცდენილი შემაჯამებლი დავალებების აღდგენისთვის, საშემოდგომო გამოცდების ჩატარებისთვის და სხვა);

 • ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეთათვის, ასეთის საჭიროების შემთხვევაში;

 • ინკლუზიური განათლება;

 • ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;

 • ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების ჩამონათვალი და აღწერილობა;

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მისია

სკოლის მისიაა დაამკვიდროს მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება. ხელი შეუწყოს მის გონებრივ და ფიზიკურ განვითარებას. შესძინოს მას თვითრეალიზაციისთვის საჭირო ცოდნა და ცნობიერება, განუვითაროს კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა. ჩაუნერგოს ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოს მიმართ პატივისცემა. შეუქმნას მოსწავლეს სათანადო პირობები საერთაშორისო სტანდარტის მქონე განათლების მისაღებად, საკუთარი ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი თვისებებისა და შესაძლებლობების გამოსავლენად და გასავითარებლად. ასევე, დაეხმაროს მას მომავალი განვითარების გზის არჩევაში ( გააგრძელოს სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში, ან ჩაებას შრომით საქმიანობაში). იზრუნოს პედაგოგთა საქმიანობის ხარისხობრივ ზრდაზე, იყოს კონკურენტუნარიანი.

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიზნები და ამოცანები საფეხურების მიხედვით

2017-2018 სასწავლო წლის სკოლის სასკოლო სასწავლო გეგმა შედგენილია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 11 მარტის #36/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ეროვნული სასწავლო გეგმის საფუძველზე.

სკოლაში მიმდინარეობს 12 წლიანი ზოგადსაგანმანათლებლო სწავლება ქართულ ენაზე. სკოლა, სრული ზოგადი განათლების მიხედვით, არის სამსაფეხურიანი: დაწყებითი (I-VI კლასები), საბაზო (VII-IX კლასები) და საშუალო (X-XII კლასები).

დაწყებითი საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

ა) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები საკუთარი შესაძლებლობების გამოსავლენად და სწავლისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამოსამუშავებლად;

ბ) ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს სწავლისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება და სამყაროს შემეცნების მიმართ ინტერესი;

გ) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები და ჩამოუყალიბოს საფუძვლები შემდგომ, საბაზო საფეხურზე სწავლის წარმატებით გასაგრძელებლად; იმ ცოდნის დასაუფლებლად, უნარ- ჩვევების განსავითარებლად და დამოკიდებულებების ჩამოსაყალიბებლად, რომლებიც მას მომავალში დასჭირდება.

საბაზო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

ა) დაეხმაროს მოსწავლეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევაში;

ბ) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები იმ უნარ-ჩვევების გასავითარებლად, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთელი ცხოვრების განმავლობაში;

გ) შეუქმნას მოსწავლეს წინაპირობა სწავლის გასაგრძელებლად, ან შრომით ბაზარზე სწორი არჩევანის გასაკეთებლად.

საშუალო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

ა) შეუქმნას მოსწავლეს პირობები თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი განათლების მისაღებად;

ბ) დაეხმაროს მოსწავლეს მომავალი არჩევანის გასაკეთებლად (სწავლის გასაგრძელებლად და/ან შრომით საქმიანობაში ჩასაბმელად);

გ) მისცეს მოსწავლეს ხარისხიანი სრული ზოგადი განათლება.

2017-2018 სასწავლო წლის კალენდარი

1. სასწავლო წელი ითვალისწინებს ორ სემესტერს. სასწავლო წელს ორ სემესტრად ყოფს ზამთრის არდადეგები.

2. 2017-2018 სასწავლო წლის დაწყების თარიღია: 2017 წლის 15 სექტემბერი, ხოლო დასრულების -

2018 წლის 15 ივნისი;

3. I კლასის მოსწავლეთათვის 2017-2018 სასწავლო წლის დასრულების თარიღია: 2018 წლის 25 მაისი;

4. XII კლასის მოსწავლეთათვის 2017-2018 სასწავლო წლის დასრულების თარიღია: 2018 წლის 18 მაისი;

5. 2017-2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრი მთავრდება 2017 წლის 29 დეკემბერს. მეორე

სემესტრი იწყება 2018 წლის 15 იანვარს;

6. 2017-2018 სასწავლო წლის არდადეგები და უქმე დღეები:

უქმე დღეები

23.11.2017

გიორგობა

19.01.2018

ნათლისღების დღესასაწაული

08.03.2018

ქალთა საერთაშორისო დღე

09.05.2018

ფაშიზმზე გამარჯვების

დღე

  • საშობაო არდადეგები - 30 დეკემბრიდან 14 იანვრის ჩათვლით;

  • საგაზაფხულო არდადეგები - 8 მარტიდან 14 მარტის ჩათვლით;

  • სააღდგომო არდადეგები - 6 აპრილიდან 9 აპრილის ჩათვლით.

7. სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, დასაშვებია 6 დღიანი სწავლებაც. კერძოდ, იმ შემთხვევაში თუ:

ა) სკოლა გადაწყვეტს ყოველდღიური საათობრივი ბადის განტვირთვას;

ბ) გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები; ამ შემთხვევაში სკოლა ინფორმაციას მიაწვდის სამინისტროს;

გ) ობიექტური მიზეზების გამო სკოლა მიზანშეწონილად მიიჩნევს კვირის რომელიმე დღე განსაზღვროს დასვენების დღედ სამინისტროსთან შეთანხმებით.

8. გაკვეთილის ხანგძლივობაა 45 წუთი.

9. პირველი კლასის გაკვეთილის ხანგრძლივობა 35 წუთია;

10. გაკვეთილების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს გამონაკლისი ექსტრემალური პირობების დროს (ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები და ა.შ), როდესაც სკოლამ, შესაძლოა, ხანმოკლე ვადით შეცვალოს გაკვეთილების ხანგრძლივობა სასწავლო პროცესის დროის შემცირების მიზნით.

11. გაკვეთილებს შორის შესვენების ხანგძლივობაა 5 წუთი, მესამე და მეოთხე გაკვეთილებს შორის შესვენების ხანგძლივობა შეადგენს 10 წუთს.

გაკვეთილების განრიგი

II – XII კლასი

გაკვეთილი

შესვლის დრო

გამოსვლის დრო

I

9:00

9:45

II

9:50

10:35

III

10:40

11:25

IV

11:35

12:20

V

12:25

13:10

VI

13:15

14:00

VII

14:05

14:50

I კლასი

გაკვეთილი

შესვლის დრო

გამოსვლის დრო

I

11:35

12:20

II

12:25

13:10

III

13:15

14:00

IV

14:10

14:55

V

15:00

15:45II ცვლა III-IV კლასი

გაკვეთილი

შესვლის დრო

გამოსვლის დრო

I

11:35

12:20

II

12:25

13:10

III

13:15

14:00

IV

14:10

14:55

V

15:00

15:45

VI

15:50

16:35

სადამრიგებლო პროგრამა

კლასის დამრიგებლის მუშაობის მიზანი დამრიგებელი მოსწავლის მრჩევლად მოიაზრება. მისი მუშაობა დაემყარება ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებს და ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში გონებრივი და ფიზიკური უნარების განვითარებას, მათ ჩაბმას სხვადასხვა კლუბსა თუ წრეში; ასევე, ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, განუვითარებს ლიბერალურ და დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო ცნობიერებასა და დაეხმარება მათ ოჯახის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში.

კლასის დამრიგებლის მოვალეობები

დამრიგებელს ევალება:
 • მოსწავლისა და მის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლისათვის (შემდგომში მშობელი) მათი უფლებებისა და მოვალეობების (სკოლის შინაგანაწესი, მოსწავლის ეთიკის კოდექსი, სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისი საკითხები და სხვ.) გაცნობა;

 • სადამრიგებლო ე.წ. „კლასის საათის“, საჭიროებისამებრ (კვირაში მინიმუმ ერთხელ), ჩატარება;

 • მოსწავლის დახმარება აკადემიური თუ სასკოლო გარემოში წამოჭრილი სხვა პრობლემის გადაჭრაში;

 • მოსწავლეს, მშობლებსა და მასწავლებლებს შორის შუამავლობა პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში;

 • მშობლებისათვის შვილის ყოფაქცევისა და აკადემიური მოსწრების გაცნობა თვეში მინიმუმ ერთხელ; ასევე, მოსწავლის მშობლის დაინტერესების შემთხვევაში, მასთან შეხვედრა და მისი შვილის აკადემიური მოსწრების, ქცევისა და გაცდენების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;

 • სადამრიგებლო კლასის მოსწავლეების დასწრების აღრიცხვის ყოველდღიური შემოწმება;

 • სასწავლო წლის დასაწყისშივე მოსწავლისა და მისი მშობლების ინფორმირება მოსწავლის მიერ გაკვეთილების გაცდენის შემთხვევაში მოსალოდნელი სავარაუდო შედეგების შესახებ;

 • სადამრიგებლო კლასის მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში, მისი მიმღები სკოლისათვის მოსწავლის აკადემიური მოსწრებისა და გაკვეთილებზე დასწრების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა;

 • იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლის ნიშნები საშუალოზე დაბალია, მოსწავლისა და მშობლის გაფრთხილება იმის შესახებ, რომ სასწავლო წლის ბოლომდე (ან მომდევნო სასწავლო წელს) აუცილებელია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა, რათა მოსწავლემ შეძლოს საფეხურის წარმატებით დაძლევა;

 • ინდივიდუალური შეხვედრების დროს მშობლებს მიაწოდოს შვილის აკადემიური მოსწრების

და ყოფაქცევის შესახებ ინფორმაცია (დაუშვებელია ერთი მოსწავლის ყოფაქცევისა და აკადემიური მოსწრების შესახებ სხვისი თანდასწრებით საუბარი);

 • მოსწავლის მიერ სკოლის გაცდენის შემთხვევაში, გაიგოს გაცდენის მიზეზი აღნიშნულ

საკითხთან დაკავშირებით აცნობოსს სკოლის დირექციას და შეასრულოს სხვა ვალდებულებები;

 • პერიოდულად მოითხოვოს ინფორმაცია საგნის მასწავლებლებისაგან სადამრიგებლო კლასის მოსწავლეების აკადემიური მოსწრების, პიროვნული პრობლემებისა თუ ზოგადი წარმატებების შესახებ.

 • სასწავლო წლის დასრულებისას აკეთებს სადამრიგებლო კლასის თითოეული მოსწავლის აკადემიური მოსწრების, გაკვეთილებზე დასწრებისა და ქცევის ანალიზს, რის საფუძველზეც ადგენს თითოეული მოსწავლის მოკლე დახასიათებას, რომელშიც აღწერს:

ა) მოსწავლის ძლიერ მხარეებს, მის წარმატებებს, როგორც აკადემიური, ისე სოციალური ურთიერთობების თვალსაზრისით, მონაწილეობას წრეებში, სპორტულ შეჯიბრებებსა თუ სხვა სახის ღონისძიებაში.

ბ) მოსწავლის აკადემიური, ფიზიკური, ემოციური და სოციალური განვითარებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელთა გათვალისწინებაც სასარგებლო იქნებოდა მოსწავლისათვის.

დამრიგებლის სააღმზრდელო მუშაობა ემყარება შემდეგ პრინციპებს: 1. აღზრდის მთლიანობა - სააღმზრდელო მუშაობა მიმართულია პიროვნების ფიზიკური, ფსიქიკური, სოციალური და სულიერი განვითარებისაკენ. სააღმზრდელო მუშაობის მთავარი პრინციპი ფიზიკურად და ფსიქიკურად ჯანსაღი მოქალაქის აღზრდაა;

2. შემოქმედი, აქტიური პიროვნების აღზრდა - ყველა ბავშვი უნიკალურია. ისინი დაჯილდოებულნი არიან განსხვავებული ნიჭითა და შესაძლებლობებით. შესაბამისად, დამრიგებლის ფუნქციაა მოსწავლის შინაგანი ძალების აქტივაცია და მათი ნიჭისა და შესაძლებლობების გამოვლენისათვის სათანადო პირობების შექმნა;

3. მოსწავლეთა ჩართულობა - ეს პრინციპი ხელს უწყობს მოსწავლეებში პასუხისმგებლობისა და ვალდებულების გრძნობის განვითარებას. დამრიგებელს მოსწავლეთა ჩართულობის ხელშესაწყობად, საშუალებას მისცემს მოსწავლეებს მონაწილეობა მიიღონ აქტივობების (სასკოლო ოლიმპიადები, ზეიმები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვ.) დაგეგმვასა და ამ დროს წამოჭრილი პრობლემების მოგვარებაში. დამრიგებელი მაქსიმალურად გაითვალისწინებს მოსწავლეთა ინტერესებს. ამგვარი ჩართულობა მოსწავლეებს გამოუმუშავებს ისეთ უნარ-ჩვევებს, რომლებიც დაეხმარება მათ დამოუკიდებლად მოაგვარონ ცხოვრებაში წამოჭრილი სირთულეები და ხელს შეუწყობს თავისუფალ პიროვნებად ჩამოყალიბებაში;

4. თანამშრომლობის პრინციპი - დამრიგებლის ურთიერთობა მოსწავლეებთან ეფუძნება თანამშრომლობას, პატივისცემასა და ნდობას. დამრიგებლის მუშაობის მიზანია კლასში თანამშრომლობითი გარემოს შექმნა.

5. მოსწავლის შესაძლებლობების გამოვლენა -

დამრიგებლის ფუნქციაა მოსწავლის ნიჭისა და შესაძლებლობების გამოვლენისათვის სათანადო პირო ბების შექმნა.

6. მოსწავლეებში პასუხისმგებლობისა და ვალდებულების გრძნობის განვითარება -

დამრიგებელი მოსწავლეთა ჩართულობის ხელშესაწყობად საშუალებას მისცემს მოსწავლეებს მიიღონ მონაწილეობა აქტივობების (ღონისძიებები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა.) დაგეგმვასა და ამ დროს წამოჭრილი პრობლემების მოგავრებაში. დამრიგებელი მაქსიმალურად უნდა ითვალისწინებდეს მოსწავლეთა ინტერესებს.

რეკომენდაცია სადამრიგებლო საათის პროგრამის განხორციელების შესახებ

სადამრიგებლო საათი ხელს უწყობს მოსწავლეების სოციალურ და პიროვნულ განვითარებას, აყალიბებს ნდობისა და პატივისცემის ატმოსფეროს, რაც წარმოადგენს მოსწავლეებსა და მასწავლებელ-დამრიგებელს შორის პოზიტიური ურთიერთობების საფუძველს.

დამრიგებლები, კლასის საჭიროებებიდან გამომდინარე, წინასწარ გეგმავენ შეხვედრებსა და ღონისძიებებს.

დამრიგებლის კლასთან მუშაობა წარიმართება შემდეგი ფორმით:

 • საუბრები მოსწავლეებთან, დისკუსიები კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, ვიქტორინების, ღონისძიებების, ექსკურსიებისა და ლაშქრობების ორგანიზება, ცნობილ ადამიანებთან, საზოგადო მოღვაწეებთან და მოსწავლეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებთან თუ სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრების მოწყობა;

 • მოსწავლეთა მშობლებთან, საგნის პედაგოგებთან აქტიური თანამშრომლობა, სხვადასხვა კულტურულ და საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან (მაგ.: ბიბლიოთეკებთან, მუზეუმებთან და სხვ.) ურთიერთობის დამყარების ხელშეწყობა.

რგ მა: 1. პიროვნული და მორალური განვითარება - მე - პიროვნება, სოციუმი ჩემ გარშემო, ურთიერთობა თანატოლებთან და უფროსებთან, ტოლერანტობა, ადამიანთა უფლებები, ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებები, ეტიკეტი და ა.შ;

2. გარემოსდაცვითი კულტურის განვითარება - გარემოს მნიშვნელობის გაცნობა, გარემოსა და ბუნების დაცვა და ა.შ;

3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია - პირადი ჰიგიენა, ავადმყოფობის გავრცელების წყაროები, ჯანსაღი საკვები, დროის ორგანიზება, დღის რეჟიმი, სპორტის მნიშვნელობა, მავნე ჩვევების საფრთხე და ა.შ;

4. უსაფრთხოება და მოქალაქეობრივ - პატრიოტული ცნობიერება - ჩემი სკოლა, ჩემი ქალაქი/სოფელი, ჩემი სამშობლო, ისტორია, გამოჩენილი პიროვნებები, მნიშვნელოვანი მოვლენები, ტრადიციები, წესები და კანონები და ა.შ;

5. თვალსაწიერის გაფართოება - ხელოვნების, ლიტერატურის, ტექნოლოგიური და სამეცნიერო მიღწევების მნიშვნელობა და ა.შ;

6. მეწარმეობის უნარის განვითარება - ასაკის შესაბამისი ბიზნეს უნარების განვითარება და ა.შ.

I-IV კლასებში დამრიგებელი არანაკლებ კვირაში ერთხელ ჩაატარებს კითხვის საათს, რომელიც ორიენტირებული იქნება წიგნიერების კომპეტენციის გაძლიერებაზე შემდეგი მეთოდებით:

ა) კითხვის ტექნიკის გაძლიერებით;

ბ) წაკითხულის განხილვა-გააზრებით; გ) ანალიზის უნარის განვითარებით; დ) მსჯელობის უნარის განვითარებით;

ე) პრეზენტაციის უნარის განვითარებით;

ვ) შემოქმედებითი უნარების განვითარებით და სხვ.

დამრიგებელი . . . . . . . . . . . . . . . --- ----------- 2017 წელი მოსწავლის სახელი და გვარი . . . . . . . . . . . . . .

კლასი -----

მოსწავლის სოციალური, ინტელექტუალური მოსწრების შეფასების ცხრილი
     

იცავს მოსწავლეთა

 

სისტემატიურად

არ ავიწყდება სასწავლო

ქცევის კოდექსს,

1. პასუხისმგებლობა

ასრულებს დავალებებს

ნივთები. არ აგვიანებს

აცნობიერებს თავისსა

     

და სხვის უფლებებს

       
 

ზრდილობიანია და

 

მეგობრული და კომუნიკაბელურია

 

პატივს სცემს სხვებს,

თანამშრომლობს

 

გამოხატავს

ჯგუფებთან მუშაობის

2. თანამშრომლობა

პატივისცემას

დროს

 

განსხვავებული აზრის

 
 

მიმართ

 
       
 

მონაწილეობს

   
 

დისკუსიებში,

ბევრ კითხვას სვამს,

აქვს საინტერესო

3. კრიტიკული

ასაბუთებს საკუთარ

მაძიებელია

იდეები

აზროვნება

მოსაზრებას

   
       
 

ახარისხებს საჭიროების

   
 

მიხედვით მოპოვებულ

ორგანიზებულია,

 
 

ინფორმაციას, ახერხებს

იცავს დროის ლიმიტს,

სვამს პრობლემას და

 

მიღებული ცოდნის

ატარებს ექსპერიმენტს,

განსაზღვრავს გადაჭრის

4. ცოდნის გამოყენება

დაკავშირებას

ახდენს შეფასებასა და

გზებს

 

კონკრეტულ

ანალიზს

 
 

საკითხთან

   
       
 

ნათლად და გასაგებად

იყენებს

იყენებს საინფორმაციო

 

გადმოსცემს სათქმელს,

თვალსაჩინოებებს და

ტექნოლოგიებს, ფლობს

5. საპრეზენტაციო

ამყარებს კონტაქტს

ტექნიკურ

ინფორმაციის მოპოვება-

უნარები

აუდიტორიასთან

საშუალებებს

დამუშავების უნარებს

       
   

აანალიზებს მოვლენებს

 
 

აქვს პრობლემის

და ფაქტებს,

შემოქმედია, შეუძლია

 

გადაჭრის

ყოველთვის აქვს

სხვადასხვა ჟანრისა და

6. შემოქმედებითობა

ორიგინალური იდეები

განსაკუთრებული

სტილის შექმნა

   

ინტერპრეტაცია

 
       
   

ახერხებს პრობლემის

ახერხებს სხვადასხვა სახით წარმოდგენილი ინფორმაციის ინტერპრეტაციას, ადგენს კავშირებს და მიმართებებს, აყალიბებს ანალოგიებს, ახდენს საკითხის არსის წარმოჩენას

   

გადაწყვეტის

7. ლოგიკური აზროვნება

შეუძლია მიღებული შდეგების განზოგადება, კავშირის დამყარება სხვა სტრუქტურებთან

საინტერესო ალგორითმის ჩამოყალიბებას, მიღებული გადაწყვეტილების

სისწორისა და

   

ეფექტურობის

   

დასაბუთებას

       

თითოეული კომპონენტი ფასდება სამი ქულით: 3 - მკაფიოდ გამოხატული თვისება ან უნარი

2 - ნაკლებად გამოხატული თვისება ან უნარი

1 - სუსტად გამოხატული თვისება ან უნარი

ჯამური ქულა

დამრიგებელი ……………………………………………….

დირექტორის მოადგილე …………………………………………………… მშობელი ………………………………………………………………

მოსწავლის სოციალური, ინტელექტუალური მოსწრების შეფასებას დამრიგებელი მშობელს ატყობინებს და აქტიურად რთავს შვილის სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში

საგნობრივი კათედრის მუშაობის პრინციპები

სკოლაში არის რვა საგნობრივი კათედრა: (კათედრების დასახელება განსაზღვრეთ ინდივიდუალურად)

  • ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა;

  • მათემატიკისა და ისტ-ის კათედრა;

  • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა;

  • საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა;

  • უცხოური ენების კათედრა;

  • ესთეტიკური აღზრდის კათედრა;

  • სპორტის კათედრა;

  • დაწყებითი საფეხურის კათედრა;

სკოლაში შექმნილი კათედრები აერთიანებს საგნობრივ ჯგუფებში შემავალ ყველა მასწავლებელს. კათედრების ფუნქციებია:

 • საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების კოორდინირება;

 • სკოლის დირექტორისთვის მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წევრის წარდგენა;

 • ერთმანეთისათვის გამოცდილების გაზიარება, წარმატებების წინაპირობების განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება;

 • სახელმძღვანელოების შერჩევა;

 • შეფასების კომპონენტების შემადგენელი კრიტერიუმების შემუშავება და აღწერა;

 • სხვა საგნობრივი ჯგუფების მასწავლებლებთან კოორდინირებული მუშაობის წარმოება (მაგ. ისტორიასა და ქართულში საერთო თემატიკის შეთანხმება, ექსკურსიებზე საერთო დავალებების მოფიქრება და სხვა.);

 • მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისათვის ზრუნვა;

 • დამხმარე სასწავლო მასალებისა და ბიბლიოთეკისთვის საჭირო წიგნების შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება;

 • სწავლა–სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების შემუშავება;

 • მასწავლებელთა გაკვეთილებზე ურთიერთდასწრება, მასწავლებელთა გაკვეთილებზე ურთიერთდასწრების შედეგების განხილვა და შეფასება;

 • სხვადასხვა სახის აქტივობის ორგანიზება, რომლებიც გააერთიანებს სხვადასხვა კლასისა და განაყოფის მოსწავლეებს;

 • სხვადასხვა სახის კონკურსში, ოლიმპიადასა და კონფერენციაში მოსწავლეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა;

 • შემაჯამებელი დავალებების ამსახველი დოკუმენტაციის, მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევებისა და გაცდენების ანალიზი.

კათედრის წევრებიდან ირჩევა კათედრის თავმჯდომარე, ერთი სასწავლო წლის ვადით. ერთი და იმავე პირის არჩევა კათედრის თავმჯდომარედ შესაძლებელია ზედიზედ მხოლოდ სამჯერ.

კათედრის თავმჯდომარის ფუნქციებია:
 • კათედრის შეხვედრების ორგანიზება (დღის წესრიგის მომზადება, ოქმებისა და სხვა დოკუმენტაციის წარმოება-შენახვა);

 • კათედრის სამუშაო წლიური გეგმის შედგენა;

 • კათედრის შეხვედრების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებების მიწოდება სკოლის მართვის ორგანოებისათვის (მაგ. სახელმძღვანელოების შერჩევის თაობაზე);

 • პროფესიული განვითარებისათვის სასარგებლო აქტივობების (კოლეგებთან შეხვედრების, ტრენინგების, კონფერენციების და სხვა) ორგანიზება.

კათედრა იკრიბება სემესტრში მინიმუმ ორჯერ. კათედრა აუცილებლად შეიკრიბება სასწავლო წლის დაწყებამდე.

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული/გაუთვალისწინებელი დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურებებს სკოლა ამ ეტაპზე მოსწავლეებს არ სთავაზობს.

მოსწავლის შეფასების პრინციპები

შეფასების მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა, რაც გულისხმობს, ერთი მხრივ, სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას, მეორე მხრივ, სწავლის ხარისხის გაკონტროლებას. ხარისხის გაუმჯობესება უკავშირდება სწავლის პროცესს, ხარისხის გაკონტროლება კი - სწავლის შედეგს.

შეფასების პრინციპები და მიდგომები

აკადემიური მოსწრების შეფასება იქნება ხშირი და მრავალმხრივი, რათა მან, ერთი მხრივ, ხელი შეუწყოს მოსწავლეთა განვითარებას, როგორც ამას მოითხოვს ეროვნული სასწავლო გეგმა და, მეორე მხრივ, საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენისა და განვითარების თანაბარი პირობების შექმნას განსხვავებული პოტენციალის მქონე მოსწავლეებისთვის. მოსწავლის განვითარების უზრუნველყოფა მოითხოვს მის შეფასებას სხვადასხვა კრიტერიუმისა და აქტივობების გამოყენებით (მაგ., ესე, პროექტი, ზეპირი გამოსვლა, ექსპერიმენტი, ცდის ჩატარება, წარმოდგენა, წერითი, ფერწერული ან სხვა ტიპის ნამუშევარი, არგუმენტირებული მსჯელობა და სხვ.), რაც მოსწავლეებს მისცემს არამხოლოდ ცოდნის, არამედ უნარ-ჩვევების ფართო სპექტრისა და აზროვნების განსხვავებული ფორმების დემონსტრირების საშუალებას.

შეფასების მიზნიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეთა შეფასება დაუკავშირდეს არა მხოლოდ სწავლების შედეგს, არამედ სწავლის პროცესსაც. ამის უზრუნველსაყოფად სკოლაში გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება: განმსაზღვრელი და განმავითარებელი.

განმსაზღვრელი შეფასება ადგენს მოსწავლის მიღწევის დონეს საერთო ნორმასთან მიმართებით და იძლევა იმის განსაზღვრის საშუალებას, თუ რამდენად დაეუფლა იგი საგნობრივი პროგრამებით განსაზღვრულ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს, რამდენად დაშორდა ან მიუახლოვდა ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ მიზნებს. განმსაზღვრელი შეფასება აკონტროლებს სწავლის ხარისხს, იგი განსაზღვრავს თითოეული მოსწავლის ცოდნის დონეს.

განმავითარებელი შეფასების მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა, თითოეული მოსწავლის განვითარებისათვის სწავლების პროცესში მაქსიმალურად ხელშეწყობა, რაც ზოგადი განათლების ყველაზე მნიშვნელოვანი პედაგოგიური ამოცანაა.

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის N3 საჯარო სკოლაში შეფასების სისტემა არის ხუთდონიანი და ათქულიანი. 10 ყველაზე მაღალი ნიშანია, 1 კი – ყველაზე დაბალი. ათქულიანი სისტემა, ერთი მხრივ, უფრო ზუსტი შეფასების საშუალებას იძლევა, მეორე მხრივ, მეტ საშუალებას აძლევს მასწავლებელს, აჩვენოს მოსწავლეს პროგრესი თუ რეგრესი.

მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება დონეებისა და ნიშნების მიხედვით

ქულები

შეფასების დონეები

10

მაღალი

9

8

საშუალოზე მაღალი

7

6

 

5

საშუალო

4

საშუალოზე დაბალი

3

2

 

1

დაბალი

I-IV კლასებში მოსწავლე არ ფასდება ქულებით.

ამ კლასებში სემესტრის ბოლოსა და წლის ბოლოს კლასის დამრიგებელი, საკუთარი და სხვა მასწავლებლებისაგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, დაწერს მოკლე, შემაჯამებელი წერილობითი შეფასებას, რომელშიც დაახასიათებს მოსწავლეს, აღნიშნავს მის წარმატებებს და მიუთითებს, რაში სჭირდება მოსწავლეს გავარჯიშება საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ გამოსავლენად.

V-XII კლასებში ნიშნები იწერება 10 ქულიანი სისტემით.

საგანში ”სპორტი” და “საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება” მოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა.

მოსწავლე ”აბიტურის საათის” ფარგლებში შესაძლებელია შეფასდეს განმავითარებელი შეფასებით.

ოფიციალური სტატუსი აქვს შემდეგ ნიშნებს:

 • საგნის მიმდინარე და შემაჯამებელი ნიშნები – საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი კომპონენტის ნიშნები, რომლებსაც მოსწავლე იღებს სემესტრის განმავლობაში;

 • საგნის სემესტრული ნიშანი – საგანში მიღებული შეფასება თითოეულ სემესტრში (სემესტრული გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში გამოითვლება მისი გათვალისწინებით; გამოთვლის წესი იხ.ქვემოთ);

 • საგნის წლიური ნიშანი – სემესტრული ნიშნებიდან გამომდინარე შეფასება საგანში. წლიურ ნიშანში აისახება წლიური გამოცდის ნიშანიც, რომელიც გათვალისწინებულია საბაზო და საშუალო საფეხურზე.

 • საფეხურის საერთო ნიშანი – ზოგადი განათლების რომელიმე საფეხურის (დაწყებითი, საბაზო, საშუალო) საერთო შეფასება.

სემესტრის მანძილზე მოსწავლეები ფასდებიან სამი კომპონენტის მიხედვით:

სამივე კომპონენტს ერთნაირი წონა აქვს.

ა) საკლასო და საშინაო დავალებების კომპონენტებში გამოიყენება როგორც განმსაზღვრელი, ისე განმავითარებელი შეფასება. შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში აუცილებელია განმსაზღვრელი შეფასების გამოყენება.

ბ) მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში ჩატარებული ყველა შემაჯამებელი დავალება (ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი სავალდებულო მინიმუმი).

საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები

საშინაო დავალების კომპონენტით ფასდება ნებისმიერი ტიპის დავალება (წერითი, ზეპირი, ექსპერიმენტი, ნამუშევარი (მაგ. ნახატი, ესე და სხვ.), რასაც მოსწავლე სახლში ამზადებს.

საშინაო და საკლასო დავალებებში განმავითარებელი შეფასების გამოყენება განსაკუთრებით მაშინ არის სასურველი, როცა მოსწავლე ახალი ცოდნის/უნარების შეძენის საწყის ეტაპზეა. ამ დროს შეცდომების დაშვება, მათი აღმოჩენა-გაანალიზება სასწავლო პროცესის განუყოფელი ნაწილია.

საგნობრივი ჯგუფების სპეციფიკიდან გამომდინარე საშინაო და საკლასო დავალებათა ტიპები შეიძლება იყოს: ინფორმაციის მოძიება, პრეზენტაცია, სავარჯიშოების შესრულება, ექსპერიმენტი, დისკუსია და სხვა. ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, თითოეულ მასწავლებელს შემუშავებული აქვს სხვადსახვა აქტივობის ინდივიდუალური შეფასების სქემები. მაგალითად, (ნიმუშები მოცემულია მაგალითის სახით, თითოეულმა მასწავლებელმა შესაძლებელია თვითონ შეიმუშაოს ინდივიდუალური შეფასების სქემა).

ნიმუში N1

დისკუსიის შეფასების სქემა

 

(8-10 ქულა)

(5-7 ქულა)

(1-4ქულა)

მოსმენა

ყოველთვის უსმენს და

ხშირად უსმენს და

იშვიათად უსმენს და

 

თვალყურს ადევნებს ორატორს

უყურებს ორატორს

უყურებს ორატორს

საუბარი

მკაფიოდ მეტყველებს და

ძირითადად

მეტყველება არამკაფიოა,

 

უყურებს მსმენელს

მეტყველება გასაგებია

მსმენელებს უჭირთ

   

და უყურებს მსმენელს

გაგება

არავერბალური

შეუძლია ეფექტურად აღიქვას და

ხშირად შეუძლია

იშვიათად იყენებს

კომუნიკაცია

გამოიყენოს არავერბალური

დაამყაროს

არავერბალურ

 

კომუნიკაციის ფორმები

არავერბალური

კომუნიკაციის ფორმებს

 

(თვალით, ჟესტებით,

კონტაქტი

 
 

გამომეტყველებით, ხმით)

   

მონაწილეობა

უჩვენებს ინტერესს დისკუსიის

ძირითადად

მცირე ინტერესი აქვს. არ

 

თემისადმი საჭირო

გამოხატავს ინტერესს.

გამოხატავს ან ვერ

 

კომენტარებითა და აზრების

კომენტარები და

უკავშირებს თავის

 

გამოთქმით

აზრები ყოველთვის

მოსაზრებებს

   

არაა თემის გარშემო

სადისკუსიო თემას

კოოპერაცია

თანამშრომლობს

ძირითადად

იშვიათად

 

თანაკლასელებთან, აცლის სხვებს

თანამშრომლობს

თანამშრომლობს და

 

აზრის გამოთქმას და იცავს

თანაკლასელებთან,

იცავს დისკუსიის წესებს

 

დისკუსიის წესებს

ზოგჯერ ერთვება სხვის

 
   

საუბარში, ძირითადად

 
   

იცავს დისკუსიის

 
   

წესებს

 

მოსაზრების

მოსაზრება ორიგინალურია და

მოსაზრების

მოსაზრება მოკლებულია

არგუმენტირება

გამყარებულია ფაქტებით,

გასამყარებლად

ლოგიკურ კავშირს

 

ცნებებით. არის ლოგიკური

გამოყენებულია

საკითხთან და არ არის

 

კავშირი საკითხთან

სადავო ფაქტები და

გამყარებული ფაქტებით

   

ცნებები

 

ნიმუში N2

ექსპერიმენტის შეფასების სქემა

 

1-3 ქულა

4-5 ქულა

6-7 ქულა

8-10 ქულა

კვლევის მიზნის

არასწორად

ნაწილობრივ

აყალიბებს მიზანს

სრულყოფილად

განსაზღვრა

აყალიბებს მიზანს

სწორად

 

აყალიბებს მიზანს

   

აყალიბებს მიზანს

   

საჭირო ინვენტარის

არასწორად

ჩამოთვლის

ჩამოთვლის

ჩამოთვლის ყველა

განსაზღვრა

ჩამოთვლის

საჭირო მასალის

ძირითადად

საჭირო მასალას და

 

საჭირო მასალას

ნაწილს

საჭირო მასალას

ინვენტარს

კვლევის შედეგების

არასწორად

გამოთქვამს სწორ

აყალიბებს და

აყალიბებს და

ვარაუდი

აყალიბებს

ვარაუდს

ნაწილობრივ

სასბუთებს თავის

 

ვარაუდს

 

ასაბუთებს თავის

ვარაუდს

     

ვარაუდს

 

კვლევის მიმდინარეობის

არასწორად

ჩამოთვლის

ჩამოთვლის

სრულად ჩამოთვლის

აღწერა

ჩამოთვლის

კვლევის

კვლევის

ეტაპებს

 

კვლევის ეტაპებს

ზოგიერთ ეტაპს

ძირითად ეტაპებს

 

მონაცემების აღრიცხვა

აღრიცხავს

აღრიცხავს

აღრიცხავს

აღრიცხავს

 

არასწორ

მონაცემებს

მონაცემებს

მონაცემებს

 

მონაცემებს

ნაწილობრივ და

ნაწილობრივ და

ნაწილობრივ და

   

უსისტემოდ

უსისტემოდ

უსისტემოდ

მონაცემთა ანალიზი

არასწორად

აკეთებს

აკეთებს

აკეთებს მონაცემთა

 

აკეთებს

მონაცემთა

მონაცემთა

სრულ ანალიზს

 

მონაცემთა

ანალიზს მცირე

ანალიზს

 
 

ანალიზს

ხარვეზებით

   

დასკვნა

არასწორად

აკეთებს

აკეთებს

აკეთებს

 

აკეთებს შესაბამის

ნაწილობრივ

ძირითადად

სრულფასოვან

 

დასკვნას

სწორ დასკვნებს

დასკვნებს

დასკვნებს

ნიმუში N3 ინფორმაციის მოძიება

კრიტერიუმები

1-3

4-5

6-7

8-10

ინფორმაციის მოძიების წყაროები

იყენებს მხოლოდ საკუთარ ინფორმაციას

იყენებს მხოლოდ სახელმძღვანელოში მოცემულ ინფორმაციას

იყენებს მხოლოდ რამდენიმე ინფორმაციის წყაროს

იყენებს მრავალფეროვან საინფორმაციო საშუალებებს

მოძიებული ინფორმაციის შესაბამისობა

მასალა არ არის საკითხის შესაბამისი

მასალა ნაწილობრივ შეესაბამება საკითხს

მასალა ძირითადად შეესაბამება საკითხს

მასალა სრულიად შეესაბამება საკითხს

მოპოვებული ინფორმაციის ორგანიზებულობა

მასალა არ არის სწორად ორგანიზებული

მასალა ნაწილობრივ ორგანიზებულია

მასალა ორგანიზებულია, მაგრამ რთულად აღსაქმელი

მასალა კარგად და მოსახერხებლადა ა ორგანიზებული

მოძიებული ინფორმაციის ანალიზი

ვერ იყენებს სკოლის მასალას მიზნობრივად

ნაწილობრივ მიზნობრივად იყენებს მოძიებულ მასალას.

ძირითადად მიზნობრივად იყენებს მოძიებულ მასალას.

მიზნობრივად იყენებს მოძიებულ მასალას

ნიმუში N4

პრეზენტაციის შეფასების სქემა

ინფორმაციის ფლობის უნარი (ადეკვატური კითხვა-პასუხი)

 

თემის გასაგებად წარმოდგენა (ლოგიკური ჯაჭვი)

 

საუბარი (გამართულობა, ტემბრი)

 

აუდიტორიასთან კონტაქტი

 

შემოქმედებითი უნარი

 

დროის ლიმიტის დაცვა

 

ნიმუში N5

ზეპირმეტყველების შეფასების სქემაკრიტერიუმები

მაღალი

საშუალოზე მაღალი

საშუალო

საშუალოზე დაბალი

დაბალი

(9-10)

(7-8)

(5-6)

(3-4)

(1-2)

საუბარი

მკაფიოდ

ძირითადად

ცდილობს

მეტყველება

უჭირს

 

მეტყველებს

მეტყველება

მკაფიოდ

არამკაფიოა,

გასაგებად

 

და აქვს

გასაგებია და

გამოთქვას

მსმენელებს

მეტყველება.

 

კონტაქტი

აქვს კონტაქტი

სათქმელი,

უჭირთ გაგება.

 
 

მსმენელთან.

მსმენელთან.

თუმცა

   
     

მსმენელებს

   
     

უჭირთ გაგება.

   

არავერბალური

შეუძლია

ხშირად

იშვიათად

ცდილობს

არ იყენებს

კომუნიკაცია

ეფექტურად

შეუძლია

იყენებს

არავერბალური

არავერბალურ

 

აღიქვას და

დაამყაროს

არავერბალურ

კომუნიკაციის

კომუნიკაციას.

 

გამოიყენოს

არავერბალური

კომუნიკაციის

სხვადასხვა

 
 

არავერბალურ

კონტაქტი.

ფორმებს.

ფორმის

 
 

   

გამოყენებას.

 
 

კომუნიკაციის

       
 

ფორმები

       
 

(თვალით,

       
 

ჟესტებით,

       
 

გამომეტყველე

       
 

ბით, ხმით).

       

მოსაზრების

მოსაზრება

მოსაზრება

,

ცდილობს

ვერ მოჰყავს

არგუმენტირება

ორიგინალური

გამყარებულია

თუმცა

არგუმენტის

არგუმენტი, არ

 

ფაქტებით,

მოსაზრება

მოძიებას,

შეუძლია

   

ცნებებით. არის

მოკლებულია

თუმცა უჭირს

არგუმენტირებ

   

ლოგიკური

ლოგიკურ

მოსაზრების

ულად

   

კავშირი

კავშირს

ფაქტებით

მსჯელობა

   

საკითხთან

საკითხთან და

გამყარება

 
     

არ არის

   
     

გამყარებული

   
     

ფაქტებით

   

ლოგიკური ბმა

საუბრისას

წინადადებები

სათქმელი

ცდილობს,

საუბრისას არ

 

წინადადებები

ყოველთვის

ლოგიკურადაა

სათქმელი

შეუძლია

 

და თემები

ლოგიკურადაა

გადმოცემული,

ლოგიკურად

სათქმელი

 

ლოგიკურად

ერთმანეთთან

თუმცა ახალი

დააწყოს

ლოგიკურად

 

ებმის

დაკავშირებულ,

თემა

 

დააწყოს

 

ერთმანეთს

ხშირად ახალი

პირდაპირ

   
   

თემაც პირდაპირ

კავშირში არ

   
   

უკავშირდება

არის ძირითად

   
   

ძირითად

სათქმელთან

   
   

სათქმელს

     

10 ქულაზე მეტი შეფასების რუბრიკის გამოყენების შემთხვევაში, მიღებული ქულის 10 ქულიან სისტემაზე გადაყვანა ხდება შემდეგი პრინციპით: მიღებული ქულა უნდა გამრავლდეს 10-ზე და გაიყოს მაქსიმალურ ქულაზე (მაგ. თუ შეფასების რუბრიკა არის 40 ქულიანი და მოსწავლემ მიიღო 27 ქულა, ქულის კონვერტაცია ხდება შემდგი სახით: (27*10:40=6,75)

შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების შედეგს. ამ კომპონენტში ფასდება ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი) შესწავლა-დამუშავების შედეგად მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის დასრულებისას მოსწავლემ უნდა წარმოაჩინოს სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნა და უნარები.

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში აუცილებელია განმსაზღვრელი შეფასების გამოყენება.

შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის წესი: მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს კლასში ჩატარებული ყველა შემაჯამებელი დავალება, გაცდენის შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება აღდგენითი შემაჯამებელი დავალება, რომელიც შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალური ან ჯგუფური გრაფიკის მიხედვით, გაკვეთილების შემდეგ. შემაჯამებელი დავალების აღდგენა მოხდება სემესტრის დასრულებამდე.

სტანდარტის მოთხოვნათა შესასრულებელად აუცილებელია შემაჯამებელ დავალებათა მრავალფეროვანი ფორმის გამოყენება. საგნობრივი ჯგუფების სპეციფიკიდან გამომდინარე შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები შეიძლება იყოს: ტესტი, თხზულება, პროექტი/პრეზენტაცია, მოხსენება-რეფერატი, დისკუსია და სხვა. ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, თითოეულ მასწავლებელს შემუშავებული აქვს სხვადასხვა ტიპის შეფასების სქემები/კრიტერიუმები. მასწავლებელი შეაგროვებს და შეინახავს მის მიერ კლასში ჩატარებული შემაჯამებელი დავალებების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას. აღნიშნულ დოკუმენტაციაში წარმოდგენილი იქნება: სტანდარტის ის შედეგი/შედეგები, რომლის შეფასებასაც ემსახურებოდა კონკრეტული შემაჯამებელი დავალება; კრიტერიუმები, რომლითაც შეფასდა ეს დავალებები; მოსწავლეების მიერ შესრულებული და მასწავლებლის მიერ შეფასებული სამუშაოს რამდენიმე ნიმუში ან შესრულებული სამუშაოს ამსახველი ვიზუალური მასალა; თითოეული კლასის მოსწავლეთა მიერ მიღებული ქულები.

სასკოლო-სასწავლო გეგმაში მოცემულია შემაჯაემებელი დავალების შეფასების სქემების/კრიტერიუმების ნიმუშები.

ნიმუში N 1

1.1. პრეზენტაციის შეფასების სქემა

ამ შემთხვევაში მოსწავლეებს თითოეულ კრიტერიუმში ენიჭება ნული ან ერთი ქულა, საბოლოო ქულის გამოსაყვანად ითვლება მათი ჯამი; მაქსიმალური ქულა არის ათი ქულა.

საინტერესო შესავალი (პრობლემის იდენტიფიცირება)

1

კვლევები/ნაშრომის წარმოჩენის უნარი

1

შემოქმედებითი უნარი

1

პრობლემის გადაჭრის გზების შეთავაზება

1

თემის გასაგებად წარმოდგენა (ლოგიკური ჯაჭვი)

1

საუბარი (გამართულობა, ტემბრი)

1

თვალსაჩინოების გამოყენება

1

აუდიტორიასთან კონტაქტი

1

ინფორმაციის ფლობის უნარი (ადეკვატური კითხვა-პასუხი)

1

დროის ლიმიტის დაცვა

1

ჯამი

10

1.2. პრეზენტაციის შეფასების სქემა

N

კრიტერიუმები

1-3

4-5

6-7

8-10

1

საინტერესო შესავალი

უინტერესოა

ტრაფარეტული

არის მცდელობა აუდიტორიის დაინტერესების

საინტერესოდ არის მოწოდებული

2

თემის გასაგებად წარმოდგენა

ბუნდოვანია

ნაწილობრივ გასაგებია, განმარტებას მოითხოვს

ლოგიკურად არის აგებული, წარმოდგენილი საკითხები გასაგებია

ლოგიკურად არის აგებული, წარმოდგენილი საკითხები გასაგებია

3

საუბარი

გაუგებრად საუბრობს

იმეორებს ერთსა და იმავეს

გამართული და გასაგებია, საუბრობს დარწმუნებით

გამართული და გასაგებია, საუბრობს დარწმუნებით

4

დასკვნები

არ არის გაკეთებული

დასკვნები ულოგიკოა

ლოგიკურია, კარგად ჩამოყალიბებული და ორიგინალურია

ლოგიკურია, კარგად ჩამოყალიბებული და ორიგინალურია

5

აუდიდიტორიასთან კონტაქტი

ვერ ამყარებს კონტაქტს

პერიოდულად ცდილობს კონტაქტს

კარგად ფლობს კომუნიკაციის უნარს

კარგად ფლობს კომუნიკაციის უნარს

6

თვალსაჩინოების გამოყენება

არ იყენებს

იყენებს მწირად

იყენებს ცხრილებს, გრაფიკებს

იყენებს ცხრილებს, გრაფიკებს

7

პასუხები აუდიტორიის შეკითხვებზე

უჭირს პასუხის გაცემა

პასუხები არ არის გამართული

ყველა კითხვას პასუხობს

ყველა კითხვას პასუხობს

ნიმუში N2

2.1 პროექტის შეფასების სქემა

   

ელემენტარული

1 ქულა

მისაღები

2 ქულა

ოსტატური

3 ქულა

1

მიზანი

არ არის კარგად გამოკვეთილი,

ხდება ერთ

კარგად გამოკვეთილი

   

ბუნდოვანია

მიზანზე

მიზნები, მარტივად

     

ფოკუსირება

აღსაქმელი

2

ორგანიზება

სუსტად ორგანიზებული, არ არის

გააზრებულია

კარგად ორგანიზებული

   

იდეებს შორის ლოგიკური ჯაჭვი,

თანმიმდევრულობ

ფორმატი, ლოგიკური

   

რაც აბნევს მკითხველს/ მსმენელს

ა, ორგანიზების

გადასვლა ერთი იდეიდან

     

ნიშნით, ზოგი

მეორეზე, ორგანიზება

     

გადასვლა იდეებს

ზრდის პროექტის

     

შორის არის

ეფექტურობას

     

მარტივი, ზოგი

 
     

გაუგებარი

 

3

შინაარსის

გვხვდება ხშირი შეუსაბამო, მცდარი

ძირითადად

მთლიანად კორექტული,

 

კორექტულობა

ინფორმაცია, შეყავს შეცდომაში

კორექტულია,

ფაქტები ზუსტი და

   

მკითხველი/მსმენელი

შეუსაბამო ან

მკაფიო

     

მცდარი

 
     

ინფორმაციით

 

4

ენეობრივი

ენობრივად გაუმართავი, ხშირი

ენობრივად

ენობრივად გამართულია,

 

გამართულობა

შეცდომებით

გაუმართავი, მცირე

დაცულია პუნტქტუაციის

     

შეცდომებით

ნიშნები

5

კვლევა

კვლევა არაეფექტურადაა

კვლევა

კვლევა სწორად არის

   

დაგეგმილი, გამოყენებული წყარო

დაგეგმილია,

დაგეგმილი,

   

არაა სანდო, ანალიზი

მაგრამ ჯგუფის

გამოყენებულია არა ერთი

   

ზედაპირულია

პოტენციალი

წყარო და ანალიზიც

     

მთლიანად არ არის

სიღრმისეულია

     

გამოყენებული,

 
     

შეზღუდულია

 
     

წყაროები, ანალიზი

 
     

მისაღებია

 

6

თვალსაჩინოებ

თვალსაჩინოებები ხშირად

თვალსაჩინოების

მრავალფეროვანი,

 

ები

შინაარსთან შეუსაბამოა, ან არ არის

კავშირი შინა-

შინაარსის შესატყვისი,

   

ჯგუფის მიერ შექმნილი

არსთან არის, მაგ-

აკურატულად

     

რამ ერთფერო-

შესრულებული

     

ვანია, გამოიყენე-ბა

 
     

მოძი-ებული და

 
     

ჯგუ-ფის მიერ

 
     

შექმნილი

 

7

შემოქმედებით ობა

მცირე შემოქმედებითი ენერგიის დანახარჯი ჯგუფის მხრიდან

ზოგჯერ ჩანს ჯგუფის ორიგინალური აზრები, რაც ეხმარება პროექტის უკეთ წარმოჩენაში

ჩანს ჯგუფის ორიგინალობა, სიახლე და თავისებური ხედვა, რაც პროექტს საინტერესოს ხდის

8

კავშირები საგნებთან

არ ჩანს ჯგუფის კომპეტენცია საგნებში, გვხვდება ფაქტების უზუსტო ინტერპრეტირება

მოსაზრებები დაკავშირებულია ერთი ან ორი საგნიდან მიღებულ ცოდნასთან

ხდება მთავარი მოსაზრებების დაკავშირება სხვადასხვა საგნიდან მიღებულ ცოდნასთან, რაც მიუთითებს ჯგუფის მრავალი მიმართულებით კომპეტენტურობაზე

9

დასკვნები

არ არის ჩამოყალიბებული დასკვნები

დასკვნები ჩამოყალიბებულია კვლევის ადეკვატურად, მაგრამ არ არის მკაფიო

დასკვნებში არის სიახლე (ორიგინალობა), ლოგიკური კავშირი იგრძნობა კვლევასთან, ისინი მკაფიოდაა ჩამოყალიბებულია

10

პრეზენტაცია

ეფექტურად არ არის წარმოჩენილი პროექტის არსი, უჭირს აზრის ჩამოყალიბება და პასუხების გაცემა, არ არის მიზნობრივად გამოყენებული თვალსაჩინოებები

ბუნდოვნად აყალიბებს პროექტის არსს, იყენებს თვალსაჩინოებებს, პასუხობს შეკითხვების უმეტესობას

ნათლად ჩამოყალიბებული პროექტის არსი, მკაფიო მეტყველება, აუდიტორიაზე გათვლილი, ძირითადი იდეებია გაშლილი, იყენებს თვალსაჩინოებებს და პასუხობს ყველა კითხვას

 

1-3 ქულა

4-5 ქულა

6-7 ქულა

8-10 ქულა

კვლევის მიზნის

არასწორად

ნაწილობრივ

აყალიბებს

სრულყოფილად

განსაზღვრა

აყალიბებს

სწორად

მიზანს

აყალიბებს მიზანს

 

მიზანს

აყალიბებს

   
   

მიზანს

   

საჭირო ინვენტარის

არასწორად

ჩამოთვლის

ჩამოთვლის

ჩამოთვლის ყველა

განსაზღვრა

ჩამოთვლის

საჭირო მასალის

ძირითადად

საჭირო მასალას და

 

საჭირო მასალას

ნაწილს

საჭირო მასალას

აღჭურვილობას

კვლევის შედეგების

არასწორად

გამოთქვამს

აყალიბებს და

აყალიბებს და

ვარაუდი

აყალიბებს

სწორ ვარაუდს

ნაწილობრივ

ასაბუთებს ვარაუდს

 

ვარაუდს

 

ასაბუთებს

 
     

თავის ვარაუდს

 

კვლევის მიმდინარეობის

არასწორად

ჩამოთვლის

ჩამოთვლის

სრულად

აღწერა

ჩამოთვლის

კვლევის

კვლევის

ჩამოთვლის ეტაპებს

 

კვლევის ეტაპებს

ზოგიერთ ეტაპს

ძირითად

 
     

ეტაპებს

 

მონაცემების აღრიცხვა

აღრიცხავს

აღრიცხავს

აღრიცხავს

აღრიცხავს

 

არასწორ

მონაცემებს

მონაცემებს

მონაცემებს სრულად

 

მონაცემებს

ნაწილობრივ და

ნაწილობრივ და

და სისტემურად

   

უსისტემოდ

უსისტემოდ

 

მონაცემთა ანალიზი

არასწორად

აკეთებს

აკეთებს

აკეთებს მონაცემთა

 

აკეთებს

მონაცემთა

მონაცემთა

სრულ ანალიზს

 

მონაცემთა

ანალიზს მცირე

ანალიზს

 
 

ანალიზს

ხარვეზებით

   

დასკვნა

არასწორად

აკეთებს

აკეთებს

აკეთებს

 

აკეთებს

ნაწილობრივ

ძირითადად

სრულფასოვან

 

შესაბამის

სწორ დასკვნებს

დასკვნებს

დასკვნას

 

ანალიზს

     

2.2 პროექტის შეფასების სქემა ნიმუში N3

3.1. რეფერატის შეფასების სქემა

ამ შემთხვევაში მე-3 და მე-5 კრიტერიუმები ფასდება 0-2 ქულით, ხოლო ყველა დანარჩენი 0 ან 1 ქულით. მაქსიმალური ჯამი არის ათი ქულა.

1

მიზანი/თეზისი - კვლევის შედეგად გამოთქმული ძირითადი იდეა

1

 

2

რეფერატის ორგანიზება

1

 

3

შინაარსის კორექტურობა, ფაქტობრივი საიმედოობა

2

 

4

ენობრივი გამართულობა

1

 

5

კვლევა

2

 

6

ილუსტრაციები/თვალსაჩინოებები

1

 

7

შეთავაზებული მოსაზრების არგუმენტებითა და მაგალითებით გამყარება

1

 

8

დასკვნები

1

 
 

ჯამი

10

 
3.2. რეფერატის შეფასების სქემა

1. მიზანი/თეზისი კვლევის ძირითადი იდეის ჩამოყალიბება

0-1

0 ქულა - კვლევის მიზანი არ არის განსაზღვრული / მართებულად არ არის კვლევის მიზანი განსაზღვრული

_

1 ქულა - შესავალში, შერჩეულ თემასთან მიმართებაში, მკაფიოდაა წარმოჩენილი ის კითხვები, რომლებზეც არის რეფერატში პასუხი გაცემული

2. რეფერატის ორგანიზება (რეფერატის სტრუქტურა-შესავალი, ძირითადი ნაწილი, დასკვნები) და გამოყენებული რესურსი, რის ბაზაზეც შეიქმნა რეფერატი

0-1

0 ქულა - არაა გამოკვეთილი რესურ- სები, რის საფუძველზეც შესრულდა რეფერატი, ნაშრომს არ აქვს სტრუქტურა, რეფერატს არ აქვს ადეკვატური ბიბლიოგრაფია

_

1 ქულა - კარგად ჩანს რა ბაზაზე შეასრულა მოსწავლემ რეფერატი; შემოთავაზებული ბიბლიოგრაფია სამეცნიერო ნაშრომებითაა დაკომპლექტებული

3. შინაარსის კორექტულობა, ფაქტობრივი საიმედოობა

0-2

0 ქულა - მოძიებული მასალა ძალიან მწირია, არ იცნობს პირველად წყაროებს, მეორადი წყაროებიც არაა დამუშავებული

1 ქულა - მოძიებული მასალა შეიცავს პირველად და მეორად წყაროებს, თუმცა წარმოდგენილი წყაროები ზედაპირულადაა დამუშავებული, ანუ მოსწავლე მხოლოდ ნაწილობრივ გაიაზრებს მასალას

2 ქულა - იცნობს პირველად და მეორად წყაროებს, მოხმობილი ფაქტები სანდოა, რადგან მართებულად ხდება წყაროს ამოკითხვა; პირველადი და მეორადი წყაროები სათანადოდაა დამუშავებული, მოსწავლე ავლენს კრიტიკულ დამოკიდებულებას წყაროსადმი

4. ენობრივი გამართულობა

0-1

0 ქულა - ენა გაუმართავია, აზრები არათანმიმდევრულადაა

_

1 ქულა - ენა ნათელი და გასაგებია,

მსჯელობა -

   

გადმოცემული

 

თანამიმდევრული

5. კვლევა (წყაროების

0-2

0 ქულა - მოსწავლეს არ

1 ქულა -

2 ქულა - მოსწავლე

ურთიერთშეჯერებისა

 

გააჩნია პოზიცია

მოსწავლე

დამაჯერებლად

და შეპირისპირების

საფუძველზე საკუთარი

ვარაუდების შემუშავება)

 

თემასთან მიმართებით, მისი რეფერატი ორიგინალური ნაშ-

ავლენს წყაროების ანალიზის უნარს,

განასხვავებს ფაქტსა და ვარაუდს ერთმანეთისაგან,

   

რომის შთაბეჭდილებას

თუმცა უჭირს

სათანადოდ

   

არ ტოვებს; მოსწავლე არ

წყაროებში

ამუშავებს

   

ავლენს წყაროების

ფაქტებისა და

პირველად და

   

ანალიზის უნარს,

ვარაუდების

მეორად წყაროებს,

   

შეიმჩნევა პლაგიატობა

გარჩევა,

მათი გაანალიზების

     

შესაბამისად, მის

საფუძველზე

     

მიერ

გამოთქვამს

     

გამოთქმული

სათანადო

     

ზოგიერთი

ვარაუდებს,

     

ვარაუდი

თანამიმ-

     

საფუძველს

დევრულად დალა-

     

მოკლებულია

გებული მასალის

       

საფუძველზე

       

ახერხებს

       

თავისთვის

       

საინტერესო

       

კითხვებზე პასუხის

       

გაცემას

6. ილუსტრაციები/

თვალსაჩინოებები1

0-1

_

_

_

7. შეთავაზებული

0-2

0 ქულა - არ აქვს

1 ქულა -

2 ქულა - ავლენს

მოსაზრების

 

საკუთარი პოზიცია

ცდილობს

საგნის კარგ

არგუმენტებითა და

მაგალითებით გამყარება

   

შემოგვთავაზოს

საკუთარი ხედვა

ცოდნას,

დამუშავებული მა-

     

საკითხთან

სალის

     

მიმართებით,

მოშველიებით

     

თუმცა საკუთარი

კარგად აყალიბებს

     

პოზიციის დაცვა

საკუთარ პოზიციას

     

უჭირს.

და ამყარებს მას

       

არგუმენტებით,

       

მსჯელობს თამამად,

       

ანგარიშს უწევს,

       

მაგრამ ბრმად არ

       

ენდობა

1 რიგ საგნებში შესაძლოა მე-6 კრიტერიუმი არ გავითვალისწინოთ. ასეთ შემთხვევაში მე-7 კრიტერიუმი შეფასდება მაქსიმალური 2 ქულით.

       

ავტორიტეტებს.

8. დასკვნები

0-1

0 ქულა - რეფერატში მოცემული დასკვნები არაარგუმენტირებული და მცდარია

 

1 ქულა - აჯამებს კვლევის შედეგებს, კარგად ახერხებს ამის მკითხველამდე მიტანას.

 

ჯამური ქულა

     

ნიმუში N 4

დისკუსიის შეფასების სქემა

 

(8-10 ქულა)

(5-7 ქულა)

(1-4ქულა)

მოსმენა

ყოველთვის უსმენს და

ხშირად უსმენს და

იშვიათად უსმენს და

 

თვალყურს ადევნებს ორატორს

უყურებს ორატორს

უყურებს ორატორს

საუბარი

მკაფიოდ მეტყველებს და

ძირითადად

მეტყველება არამკაფიოა,

 

უყურებს მსმენელს

მეტყველება გასაგებია

მსმენელებს უჭირთ გაგება

   

და უყურებს მსმენელს

 

არავერბალური

შეუძლია ეფექტურად აღიქვას

ხშირად შეუძლია

იშვიათად იყენებს

კომუნიკაცია

და გამოიყენოს არავერბალური

დაამყაროს

არავერბალური

 

კომუნიკაციის ფორმები

არავერბალური

კომუნიკაციის ფორმებს

 

(თვალით, ჟესტებით,

კონტაქტი

 
 

გამომეტყველებით, ხმით)

   

მონაწილეობა

დისკუსიისას გამოთქმული

ძირითადად

მცირე ინტერესი აქვს. არ

 

კომენტარებით გამოხატავს

გამოხატავს ინტერესს.

გამოხატავს ან ვერ

 

ინტერესს განსახილველი

კომენტარები და

უკავშირებს თავის

 

თემისადმი

აზრები ყოველთვის

მოსაზრებებს სადისკუსიო

   

არაა თემის გარშემო

თემას

კოოპერაცია

თანამშრომლობს

ძირითადად

იშვიათად

 

თანაკლასელებთან, არ

თანამშრომლობს

თანამშრომლობს და იცავს

 

აწყვეტინებს სხვებს საუბარს და

თანაკლასელებთან,

დისკუსიის წესებს

 

იცავს დისკუსიის წესებს

ზოგჯერ ერთვება

 
   

სხვის საუბარში,

 
   

ძირითადად იცავს

 
   

დისკუსიის წესებს

 

მოსაზრების

მოსაზრება ორიგინალურია და

მოსაზრების

მოსაზრება მოკლებულია

არგუმენტირება

გამყარებულია ფაქტებით,

გასამყარებლად

ლოგიკურ კავშირს

 

ცნებებით. არის ლოგიკური

გამოყენებულია

საკითხთან და არ არის

 

კავშირი საკითხთან

სადავო ფაქტები და

გამყარებული ფაქტებით

   

ცნებები

 

ნიმუში N5

უცხოური ენის, ქართული ენისა და ლიტერატურის ზეპირმეტყველების შეფასების სქემა

 

ქულები

პირობასთან შესაბამისობა

 

იცავს დროის ლიმიტს

0 – 1

იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს (მოსაზრება, არგუმენტები, დასკვნა)

0 - 0, 5 – 1

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები

 

გასაგებად აყალიბებს მოსაზრებას და თანმიმდევრულად ავითარებს მას

0 – 1- 2

მოჰყავს ადეკვატური არგუმენტები და მაგალითები

0 - 1- 2

გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა

0 – 1

ენობრივი უნარ-ჩვევები

 

ადეკვატურად იყენებს ზეპირი მსჯელობისათვის დამახასიათებელ არავერბალურ საშუალებებს (მაგ., ჟესტიკულაციას, ინტერვალს საუბარში, ხმის სხვადასხვა დონეს და ა.შ.)

0-1

იყენებს მსჯელობითი ტექსტისათვის დამახასიათებელ ენობრივ- გრამატიკულ ფორმებსა და ენობრივ კონსტრუქციებს

0 – 1

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები

 

აქვს საინტერესო მოსაზრებები, მოჰყავს ორიგინალური არგუმენტები, მაგალითები

0 – 1

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობაა 10

(ქულები მრგვალდება მთელის სიზუსტით)

 

ნიმუში N 6

უცხოური ენის, ქართულ ენისა და ლიტერატურის წერითი შემაჯამებელი დავალების შეფასების სქემაკრიტერიუმების ბადე შემაჯამებელი წერითი დავალებისათვის

ქულები

პირობასთან შესაბამისობა

 

იცავს სიტყვების რაოდენობის ქვედა ზღვარს

0 - 1

იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს

0 - 1

კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები

 

გასაგებად და თანამიმდევრულად გადმოსცემს ინფორმაციებს

0 - 1 - 2

გამოხატავს პერსონაჟის დამოკიდებულებას, ემოციას

0 - 1

ენობრივი უნარ-ჩვევები

 

სწორად იყენებს ნასწავლ გრამატიკულ ფორმებს

0 – 1 – 2

იყენებს ნასწავლ ლექსიკას /აქვს სათანადო ლექსიკური მარაგი

0 - 1 - 2

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები

 

ენობრივი თვალსაზრისით, იჩენს გაბედულებას, ავლენს ფანტაზიის უნარს, ორიგინალურობას

0 - 1

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

 

ნიმუში N 7

მათემატიკის წერითი შემაჯამებელი დავალების შეფასების სქემა

 

1-3 ქულა

4-5 ქულა

6-7 ქულა

8-10 ქულა

ამოცანები, რომლებიც

მოყვანილია

ამოხსნილი ერთი

ამოხსნილია

ამოხსნილია ყველა

მათემატიკური

რამდენიმე

ამოცანა

ამოცანების

ამოცანა

აპარატის გამოყენებას

ძირითადი

 

ნაწილი ან ყველა

 

მოითხოვს

ფორმულა

 

ამოცანა

 
 

ამოცანების

 

ამოხსნილია

 
 

ამოხსნის გარეშე

 

არასრულად

 

ფასდება მიღებული ცოდნის შეჯამების, ანალიზისა და დასკვნების გამოტანის უნარი, წერითი უნარ- ჩვევები, დროის ლიმიტის უნარი.

ნიმუში N 8

8.1 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების შემაჯამებელი დავალების შეფასების სქემა

პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება თარიღი: სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა:

მოსწავლე

შეფასების კრიტერიუმები

შემაჯამებე- ლი ქულა

 

ორგანიზებულობა

მასალის, ტექნიკისა

შემოქმედებითობა,

თანამშრომ-

ქულათა

(დროის

და მხატვრულ-

ანუ რამდენად

ლობა

მაქსიმალური

ლიმიტის დაცვა,

გამომსხველობითი

ეფექტურად იყენებს

ჯგუფური

რაოდენობაა 10

საჭირო

საშუალებების ფლობა

ტექნიკას, მასალას

მუშაობის

 

აღჭურვილო

 

და მხატვრულ-

დროს

 

ბის ქონა)

 

გამომსახველობით

   
   

ხერხებს ჩანაფიქრის

   
   

გადმოსაცემად

   

0-1

0- 3

0- 4

0-2

 

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

5

         

6.

         

8.2 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების შემაჯამებელი დავალების შეფასების სქემაპრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება

თარიღი: სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა: მაგ:ნატურმორტი მასალა: აკვარელი, გუაში

მოსწავლე

შეფასების კრიტერიუმები

შემაჯამებელი

ქულა

 

კომპოზიცია

ფორმა/

ფერი

ფაქტურა

სივრცე

ქულათა

 

მოცულობა

     

მაქსიმალური

         

რაოდენობაა

რამდენად

რამდენად

რამდენად

რამდენად

რამდენად

10

ახერხებს

იცავს საგნის

შეესატყვისება

ახერხებს

ახერხებს

 

დასახატი

პროპორციებს

ფერთა გამა

დასახატი

სივრცის

 

ობიექტების

და რამდენად

დასახატ

ობიექტების

ეფექტის

 

სასურათე

ახერხებს მათი

ობიექტებს, ან

(საგნების,

შექმნას

 

სიბრტყეზე

მოცულობის

რამდენად

დრაპირების

(წინა პლანი,

 

კომპოზიციურ

გადმოცემას

შემოქმედე-

(ქსოვილის))

შუა პლანი,

 

განაწილებას

შუქ-ჩრდილის

ბითად არის

ფაქტურის

უკანა პლანი

 

(კომპოზიციურ

საშუალებით

გადაწყვეტი-

გადმოცემას

(ფონი))

 

ი ბალანსის და-

 

ლი ფერის

     

ცვას და ა.შ.) და

 

ამოცანა

     

ურთიერთ თა-

 

ნამუშევარში

     

ნაფარდობის

         

გადმოცემას

         

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

 

1.

           

2.

           

3.

           

4.

           

5

           

6.

           

7.

           

8.3 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების შემაჯამებელი დავალების შეფასების სქემა

პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება

თარიღი: სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა:

მოსწავლე

შეფასების კრიტერიუმები

შემაჯამებე-

ლი ქულა

 

ორგანიზე-

მასალის, ტექნიკის

შემოქმედები–

თანამშრომ–

ქულათა

ბულობა (დროის

და მხატვრულ-

თობა,

ლობა

მაქსიმალური

ლიმიტის დაცვა,

გამომსახველო–

ანუ რამდენად

ჯგუფური

რაოდენობაა 10

საჭირო

ბითი საშუა-

ეფექტურად

მუშაობის

 

აღჭურვილობის

ლებების ფლობა

იყენებს ტექნიკას,

დროს

 

ქონა)

 

მასალას და

   
   

მხატვრულ-

   
   

გამომსახველო-

   
   

ბით ხერხებს

   
   

ჩანაფიქრის

   
   

გადმოსაცემად

   

0-1

0- 3

0- 4

0-2

 

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

5

         

6.

         

7.

         

 

1. საგნის სემესტრული ქულის გამოანგარიშების წესი:

ა) მოსწავლის მიერ სემესტრის განმავლობაში სამივე კომპონენტში (საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი) მიღებული ქულების ჯამი გაიყოფა მიღებული ქულების რაოდენობაზე;

ბ) მიღებული ქულა დამრგვალდება მთელის სიზუსტით (მაგ., 6.15 მრგვალდება 6-მდე, 7.49 მრგვალდება 7-მდე, 8.5 მრგვალდება 9-მდე);

გ) იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს არა აქვს შესრულებული ყველა შემაჯამებელი დავალება, მისი სემესტრული ქულის გამოსაანგარიშებლად სამივე კომპონენტში მიღებული ქულების ჯამი გაიყოფა მიღებული ქულებისა და შეუსრულებელი შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობის ჯამზე.

2. საგნის წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი:

ა) საგნის წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად საგნის სემესტრული ქულების ჯამი გაიყოფა ორზე; ბ) საგნის წლიური ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით;

გ) სასკოლო სასწავლო გეგმა განსაზღვრულ საგნებში, რომელშიც დაგეგმილია წლიური გამოცდის ჩატარება, ამ გამოცდის ქულაც აისახება წლიურ ქულაზე, კერძოდ, საგნის წლიური ქულა სამი (ორი - საგნის სემესტრული და ერთი - გამოცდის) ქულის საშუალო არითმეტიკული იქნება (დამრგვალებული მთელის სიზუსტით).

დ) თუ მოსწავლეს, სკოლიდან სკოლაში სემეტრის მიმდინარეობისას გადასვლის გამო, მოუხდება განსხვავებული საგნების სწავლა და მანამდე ნასწავლ საგანში მიღებული აქვს შეფასება, რომლის საშუალო არითმეტიკული არის 5.0 ან მეტი, ეს ქულა დაუფიქსირდება ნასწავლი საგნის სემესტრულ/წლიურ ქულად (თუ საგნის სწავლება მეორე სემესტრში არ გრძელდება).

ე) მოსწავლის მიერ სემესტრის დასრულების შემდეგ სკოლიდან სკოლაში გადასვლის გამო, განსხვავებული საგნის სწავლის შემთხვევაში, განსხვავებული საგნების სემესტრული ქულები აღირიცხება, როგორც ორი დამოუკიდებელი საგნის წლიური ქულა. (მაგ. თუ მოსწავლე პირველ სემესტრში უცხოურ ენად სწავლობდა ფრანგულს, მეორე სემესტრში კი ფრანგულის ნაცვლად - გერმანულს, მაშინ ფრანგული ენის სემესტრული ქულა გადადის ფრანგული ენის წლიურ ქულად, ხოლო გერმანული ენის სემესტრული ქულა - გერმანული ენის წლიურ ქულად).

4. საფეხურის საერთო ქულის გამოანგარიშების წესი:

ა) საფეხურის ქულის გამოთვლისას ჯამდება საფეხურის მანძილზე ნასწავლი ყველა საგნის წლიური ქულა და ჯამი იყოფა ქულების საერთო რაოდენობაზე;

ბ) საფეხურის საერთო ქულა მრგვალდება მეათედის სიზუსტით (მაგ., 6.43 მრგვალდება 6.4-მდე, 7.58 მრგვალდება 7.6-მდე).

8. კლასისა და საფეხურის დაძლევა

1. კლასი დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის თითოეული საგნის წლიური ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და მოსწავლეს მიღებული აქვს ჩათვლა ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ საგნებში - „სპორტი“ და საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება, რაც აძლევს მას მომდევნო კლასში გადასვლის უფლებას.

2. დაწყებითი საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, დაძლეული აქვს V-VI კლასები, რაც აძლევს მას საბაზო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას.

3. საბაზო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დაძლეული აქვს საბაზო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი, რაც აძლევს მას საბაზო განათლების ატესტატის აღების ან/და საშუალო საფეხურზე გადასვლის უფლებას.

4. საშუალო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის საერთო ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დაძლეული აქვს საშუალო საფეხურში შემავალი ყველა კლასი, რაც აძლევს მას სკოლის გამოსაშვებ გამოცდაზე გასვლის უფლებას.

9. შეფასება და გაცდენები

1. მოსწავლეთა გაცდენები აღირიცხება მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალში, მათ შორის, აბიტურის საათის და ამ მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებული გაცდენები. გაკვეთილებზე მოსწავლეთა დასწრების ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოებაზე პასუხისმგებელია საგნის მასწავლებელი. თითოეული მასწავლებელი გაკვეთილის დასაწყისში აღრიცხავს მოსწავლეთა დასწრება.

2. თუ საბაზო-საშუალო საფეხურებზე მოსწავლემ სასწავლო წლის განმავლობაში გააცდინა კონკრეტული საგნისთვის წლის მანძილზე დათმობილი საათების 30% და მეტი, მოსწავლე ფასდება მხოლოდ ექსტერნატის გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე.

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნა არ ვრცელდება აბიტურის საათის გაცდენის შემთხვევაში; ასევე, იმ შემთხვევაში, თუკი მოსწავლე აღადგენს კონკრეტულ საგანში გაცდენილ შემაჯამებელ დავალებას.

4. სკოლა შინ სწავლების რეჟიმზე გადაიყვანს იმ მოსწავლეებს, რომლებსაც სჭირდებათ მკურნალობა ერთ თვეზე მეტი ვადით და აღნიშნული ცნობილი ხდება სკოლისათვის სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში მოსწავლეზე, შინ სწავლებაზე გადასვლის მომენტიდან, არ გავრცელდება ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნა.

5. იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ საერთაშორისო სასპორტო და სახელოვნებო ღონისძიებებში, აგრეთვე, საერთაშორისო და ეროვნულ საგნობრივ ოლიმპიადებში, სკოლის გაცდენის შემთხვევაში, მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, სკოლის დირექტორი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების კონკრეტული მოსწავლის მიმართ გაუვრცელებლობის თაობაზე.

10. გამოცდის ტიპები

ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, 2017-2018 სასწავლო წელს სკოლაში შესაძლებელია ჩატარდეს შემდეგი ტიპის გამოცდები:

  • სემესტრული გამოცდა;
  • წლიური გამოცდა;

  • საშემოდგომო გამოცდა;

  • ექსტერნატის გამოცდა;

  • სკოლის გამოსაშვები გამოცდა

10.1 სემესტრული გამოცდა

1. სემესტრული გამოცდა ინიშნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე თვლის, რომ მას უფრო მაღალი შეფასება ეკუთვნის.

2. მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი წერილობით მიმართავს სკოლის დირექტორს. დირექტორი განიხილავს საკითხს და იღებს გადაწყვეტილებას მოსწავლის სემესტრულ გამოცდაზე დაშვება-არდაშვების შესახებ. დაშვებაზე უარის შემთხვევაში, გადაწყვეტილება იქნება დასაბუთებული.

3. მოსწავლის გამოცდაზე დაშვების შემთხვევაში, გამოცდაზე გასული მოსწავლის საგნის სემესტრული ნიშანი გამოითვლება შემდეგი წესით: სემესტრული გამოცდის ქულა ემატება საგნის სტ ქუ .

4. სემესტრული გამოცდა ტარდება სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს ორი კვირის ვადაში.

10.2 წლიური გამოცდა

1. 2017-2018 სასწავლო წელს წლიური გამოცდა ჩატარდება I X -X I კლასებში შემდეგ საგნებში:

 • I X კლასშიდა

 • მათემატიკა;

 • რუსული ენა

 • X კლასში

 • ბიოლოგია

 • რუსული ენა

 • X I კლასში

 • გეოგრაფია

 • რუსული ენა

2. წლიური გამოცდის ქულას გავლენა ექნება საგნის წლიურ ქულაზე, საგნის წლიური ქულის გამოთვლისას, წლიური გამოცდის ქულა დაემატება საგნის სემესტრულ ქულებს და ჯამი გაიყოფა სამზე.

წლიურ გამოცდაზე მოსწავლეებს მოუწევთ კომპლექსური დავალებების შესრულება.

4. წლიურ გამოცდას ჩააბარებენ ის სსსმ მოსწავლეებიც, რომლებიც ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით სწავლობენ. ამ შემთხვევაში სკოლა მოახდენს საგამოცდო მასალის ადაპტირებას - შეიქმნება ინდივიდუალური საგამოცდო პროგრამა, რომელიც დაეყრდნობა ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას.

10.3 საშემოდგომო გამოცდა

1. იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლის საგნის წლიური ქულა იქნება 5-ზე ნაკლები, სკოლა დაუნიშნავს საშემოდგომო გამოცდას ამ საგანში;

2. საშემოდგომო გამოცდამდე სკოლა კონსულტაციებს გაუწევს მოსწავლეებს იმ საგანში/საგნებში, რომლებშიც მათ დაენიშნებათ აღნიშნული ტიპის გამოცდა;

3. მოსწავლე საგნის/საგნების წლიურ შეფასებას მიიღებს საშემოდგომო გამოცდის საფუძველზე (საშემოდგომო გამოცდის ქულა ხდება საგნის წლიური ქულა);

4. სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის N3 საჯარო სკოლა საშემოდგომო გამოცდებს ჩაატარებს წერილობით ტესტირების ფორმით, 2018 წლის 01 სექტემბრიდან 10 სექტემბრამდე.

10.4 ექსტერნატის ფორმით გამოცდა

1. ექსტერნატის ფორმით ზოგადი განათლების მიღების წესი და პირობები განისაზღვრება კანონმდებლობით;

2. ექსტერნატის გამოცდას აბარებენ პირები, რომლებიც ზოგადი განათლების ცალკეული კლასის/კლასების პროგრამებს ძირითადად დამოუკიდებლად ძლევენ („წინმსწრები“) და აგრეთვე, ის მოსწავლეები, რომელთაც საბაზო/საშუალო საფეხურზე სასწავლო წლის მანძილზე კონკრეტული საგნისათვის გათვალისწინებული საათების 30% და მეტი აქვთ გაცდენილი.

10.5 სკოლის გამოსაშვები გამოცდა

1. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - ატესტატის მისაღებად მოსწავლეს ჩასაბარებელი ექნება სკოლის გამოსაშვები გამოცდები;

2. სკოლის გამოსაშვები გამოცდის ჩატარების ვადები, წესი და პირობები განისაზღვრება კანონმდებლობით;

ინკლუზიური განათლება

ინკლუზიური განათლება

ინკლუზიური განათლება გულისხმობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის ჩართვას ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში თანატოლებთან ერთად; სკოლა უზრუნველყოფს სსსმ მოსწავლის/მოსწავლეების ჩართვას ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში სხვა მოსწავლეებთან ერთად, მისთვის/მათთვის შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესაბამისად.

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე 1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონეა მოსწავლე (შემდგომში - სსსმ მოსწავლე), რომელსაც, თანატოლებთან შედარებით, აქვს სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები, ვერ ძლევს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ მინიმალურ მოთხოვნებს და საჭიროებს სპეციალურ საგანმანათლებლო მომსახურებას. კერძოდ, ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიცირებას ან/და სასწავლო გარემოსთან ადაპტაციას ან/და ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებას.

2. სსსმ მოსწავლე შეიძლება იყოს მოსწავლე, რომელსაც აქვს: ა) ფიზიკური დარღვევა;

ბ) ინტელექტუალური დარღვევა;

გ) სენსორული დარღვევა (სმენის და/ან მხედველობის); დ)მეტყველების დარღვევა;

ე) ქცევითი და ემოციური დარღვევა;

ვ) გრძელვადიანი ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება;

ზ) სოციალური ფაქტორებით გამოწვეული სირთულეები სწავლაში, რის გამოც ვერ ძლევს ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს.

3. ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიცირება ნიშნავს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული შედეგების რაოდენობრივ და/ან თვისობრივ ცვლილებებს, რომელიც შესაძლებელია გულისხმობდეს სასწავლო მიზნების შემცირებას ან გაზრდას, გამარტივებას ან გართულებას.

4. სასწავლო გარემოსთან ადაპტაცია ნიშნავს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო გარემოს ისეთ ცვლილებას, რომელიც არ იწვევს ეროვნული სასწავლო გეგმის შინაარსის შეცვლას, არამედ ხელს უწყობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის შესაბამისი სასწავლო გარემოს და პირობების შეცვლას, კერძოდ:

ა) სკოლისა და კლასის ფიზიკური გარემო; ბ) საათობრივი ბადე;

გ) დღის გრაფიკი, აქტივობების ხანგრძლივობა; დ) სასწავლო მასალა;

ე) სწავლების სტრატეგია;

ვ) ალტერნატიული შეფასების გამოყენება (ტესტირება, წერითი დავალება, ზეპირი დავალება და სხვა.) და სხვა.

5. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა ნიშნავს მძიმე და/ან ძალიან მძიმე ინტელექტუალური დარღვევის ან მრავლობითი დარღვევის მქონე მოსწავლეებისთვის ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული სასწავლო მიზნებისა და მისაღწევი შედეგების რადიკალურ ცვლილებას, რომელიც ორიენტირებულია მოსწავლის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე და ფოკუსირებულია შედეგზე სწავლების მრავალფეროვანი ფორმისა და სტრატეგიიის გამოყენებით.

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის N3 საჯარო სკოლას ჰყავს 11 სსსმ მოსწავლე, რომელთა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები დარღვევის ხასიათიდან გამომდინარე (ფიზიკური, ინტელექტუალური, ქცევითი და ა.შ) ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად,

ულპლურ ნდ სკვნი საფუძვ, სწავ დაწყებ მი ვირვადაში.

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა არის სსსმ მოსწავლისათვის შექმნილი, ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაფუძნებული სასწავლო გეგმა, რომელიც სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილია.

2. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა მაქსიმალურად ითვალისწინებს სსსმ მოსწავლის ყველა საგანმანათლებლო საჭიროებას და მისი დაკმაყოფილების გზებს, მოსწავლის ინტერესებსა და ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს, რომელიც აუცილებელია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად.

3. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა იქმნება სასწავლო წლის დაწყებიდან არაუგვიანეს სამი კვირისა (იმ მოსწავლეების შემთხვევაში, რომელთა ინდივიდუალური საჭიროებები უკვე იდენტიფიცირებულია) ან მოსწავლის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების გამოვლენიდან ერთი თვის ვადაში.

4. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის შესაბამისად, შეიძლება მოიცავდეს ყველა საგანს ან რომელიმე კონკრეტულ საგანს/საგნებს სსსმ მოსწავლის საჭიროებიდან გამომდინარე.

5. ყოველი სსსმ მოსწავლისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში დეტალურად უნდა განისაზღვროს:

ა) სასწავლო შედეგები, სწავლების სტრატეგიები და სასწავლო (როგორც საკლასო, ისე საშინაო) აქტივობები შერჩეულ საგანში/საგნებში;

ბ) დრო, რომელსაც მასწავლებელი დაუთმობს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღვრული სასწავლო შედეგების მიღწევას თითოეულ საგანში;

გ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ჯგუფური/ინდივიდუალური მეცადინეობები, მეცადინეობების გრაფიკი, ადგილი და ხანგრძლივობა;

დ) დამატებით ჯგუფურ/ინდივიდუალურ მეცადინეობებზე პასუხისმგებელი პირი იქნება მასწავლებელი, ასევე მეცადინეობა შესაძლებელია განხორციელდეს ფსიქოლოგის/სპეციალური მასწავლებლის ჩართულობით და სხვა; შესაძლებელია სსსმ მოსწავლის სწავლების პროცესში ჩაერთოს დამატებითი დამხმარე პერსონალი (სანიტარი, ძიძა და სხვა);

ე) სასწავლო პროცესში გამოსაყენებელი მასალა (სახელმძღვანელოები და მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი საგანმანათლებლო მასალა) და მასალის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი (რომელიც შეიძლება იყოს მშობელიც);

ვ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ტექნიკური რესურსი.

6. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა გაითვალისწინებს ინფორმაციას ბავშვის ინტერესების, ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ აკადემიური, შემეცნებითი, სოციალური, ქცევითი, ემოციური, მოტორული და სხვა სფეროების მიხედვით.

7. სწავლის პროცესში სირთულეების გამოვლენის შემდეგ სკოლა უზრუნველყოფს მოსწავლის შესაძლებლობების შეფასებას. საჭიროების შემთხვევაში, მოსწავლის დეტალური შეფასებისთვის და მის განათლებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციებისთვის სკოლას მშობლის მიმართვის საფუძველზე შეუძლია მიმართოს სამინისტროს ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინურ გუნდს (შემდგომში – მულტიდისციპლინური გუნდი).

8. თითოეული სსსმ მოსწავლისათვის სკოლა განსაზღვრავს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესამუშავებლად სამუშაო ჯგუფს (შემდგომში – ისგ ჯგუფი), რომელიც უზრუნველყოფს სსსმ მოსწავლისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებას და ხელს უწყობს მის განხორციელებას. ისგ-ს ჯგუფი მონაწილეობას იღებს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შიდა მონიტორინგის პროცესში.

9. ისგ ჯგუფში გაერთიანდებიან ის პედაგოგები, რომლებიც უშუალოდ ასწავლიან მოსწავლეს, აგრეთვე, მშობელი/მშობლები, სკოლის ადმინისტრაციის წევრი/წევრები, სპეციალური მასწავლებელი, ფსიქოლოგი, ექიმი და ა.შ.

10. ისგ ჯგუფს ეყოლება კოორდინატორი, რომელიც წარმართავს ჯგუფის წევრების მუშაობას და პასუხისმგებელია ჯგუფის საქმიანობაზე; ჯგუფს ხელმძღვანელობას გაუწევს დამრიგებელი, სპეციალური მასწავლებელი ან ფსიქოლოგი.

11. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის შემდეგ ჩატარდება ისგ ჯგუფის წევრების მინიმუმ ერთი მიმდინარე და ყოველი სემესტრის ბოლოს ერთი შემაჯამებელი შეხვედრა. შეხვედრებზე განიხილება გეგმის შესრულების მიმდინარეობა და გეგმაში შესატანი ცვლილებები (თუკი ამის საჭიროება არსებობს). გეგმის განხორციელების მონიტორინგის შედეგად გეგმა ექვემდებარება პერიოდულ ცვლილებებს.

12. ისგ ჯგუფის შეხვედრებზე იწარმოება სხდომის ოქმები. ყველა სხდომის ოქმი ინახება მოსწავლის პირად საქმეში.

13 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შედგენისთანავე დასამტკიცებლად წარედგინება პედაგოგიურ საბჭოს.

14. ისგ ჯგუფი სასწავლო წლის ბოლოს სკოლის ადმინისტრაციას აწვდის სსსმ მოსწავლის პირად საქმეში შესატანად მოსწავლის შესახებ წარმოებულ სრულ დოკუმენტაციას (ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობები და სხვ.).

15. ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს სსსმ მოსწავლის თითოეული საგნის მასწავლებელი ისგ ჯგუფის კოორდინატორისათვის გადასაცემად ამზადებს სსსმ მოსწავლის მიღწევის ანგარიშს, რომელიც წარედგინება პედაგოგიურ საბჭოს და მშობელს.

სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება, დასწრება და გაცდენები

1. სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება ხდება იმავე პრინციპით, როგორც ნებისმიერი სხვა მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება. თუ სსსმ მოსწავლე განათლებას იღებს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით, ფასდება მის მიერ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღვრული მიზნების მიღწევის დონე. სსსმ მოსწავლე, რომელიც წარმატებით დაძლევს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას, შეფასდება მაღალი ქულით.

2. სსსმ მოსწავლისთვის სემესტრული, წლიური, საერთო წლიური და საფეხურის საერთო ქულების გამოანგარიშება ხდება იმავე პრინციპით, როგორც სხვა მოსწავლეებისთვის.

3. მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის საფუძველზე, გამონაკლის შემთხვევაში, დასაშვებია სსსმ მოსწავლეს არ ჰქონდეს სემესტრული შეფასება ერთ ან რამდენიმე საგანში. ამ შემთხვევაში მოსწავლის საგნის სემესტრული ქულა წარმოადგენს საგნის წლიურ ქულას. თუ სსსმ მოსწავლე რომელიმე საგანში მოცემულ სემესტრში არ ფასდება, ეს ხელს არ უშლის მას გადავიდეს მომდევნო კლასში.

4. თუ სსსმ მოსწავლეს აქვს მოწყვლადი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და არსებობს ამის დამადასტურებელი საბუთი მის პირად საქმეში, სსსმ მოსწავლის მიმართ არ ვრცელდება ეროვნული სასწავლო გეგმის 22-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებები მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების ჟურნალში აღრიცხვასა და საბაზო-საშუალო საფეხურებზე მოსწავლის მიერ კონკრეტული საგნისათვის წლის მანძილზე დათმობილი საათების 30% და მეტის გაცდენის შემთხვევაში, მოსწავლის ექსტერნატის გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე შეფასებასთან დაკავშირებით.

სსსმ მოსწავლეთა შინ სწავლება

1. იმ შემთხვევაში, თუ სსსმ მოსწავლეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აძლევს სკოლაში სიარულის საშუალებას, სკოლა მიმართავს მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომლის დასკვნის საფუძველზეც სსსმ მოსწავლე სწავლას განაგრძობს შინ სწავლების ფორმით. ამ შემთხვევაში მოსწავლე ირიცხება სკოლაში, მაგრამ არ ესწრება გაკვეთილებს. სკოლა უდგენს მას ინდივიდუალური სწავლების სპეციალურ გეგმას, რომლის მიხედვითაც მოხდება სსსმ მოსწავლის შინ სწავლება.

2. შინ სწავლების მეთოდით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა მაქსიმალურად იქნება მიახლოებული ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან. სკოლა დაადგენს განრიგს, რომლის მიხედვითაც საგნის მასწავლებელი და საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქოლოგი და სპეციალური მასწავლებელი განახორციელებენ სსსმ მოსწავლესთან ვიზიტებს. სკოლამ/ისგ ჯგუფმა უნდა განახორციელოს შინ სწავლების პროცესის მონიტორინგი.

3. შინ სწავლების პროცესში ჩართული იქნება სსსმ მოსწავლის მშობელი, რომელიც დაეხმარება მოსწავლეს ყოველდღიური დავალებების შესრულებაში.

4. შინ სწავლების პროცესში შესაძლებელის გამოყენებულ იქნეს ინტერნეტი და ვიდეოკონფერენციები.

5. სსსმ მოსწავლის შინ სწავლების შემთხვევაში სკოლა უზრუნველყოფს შინ სწავლებაზე მყოფი მოსწავლისათვის შესაბამისი კლასის საათობრივი ბადით განსაზღვრული თითოეული საგნის (გარდა ფიზიკური აღზრდისა (სპორტი)) კვირაში მინიმუმ ერთი აკადემიური საათის ოდენობით ჩატარებას.

იმისათვის, რომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლემ (სსსმ) სკოლაში თავი უსაფრთხოდ და დაცულად იგრძნოს:

  • სკოლა შექმნის სამუშაო ჯგუფს, რომელიც უზრუნველყოფს სსსმ მოსწავლისათვის მიმართულების განსაზღვრას, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შემუშავებას და ხელს შეუწყობს მის განხორციელებას.

  • ისგ-ჯგუფში გაერთიანებული იქნებიან პედაგოგები, მშობელი, ექიმი/ექთანი, ფსიქოლოგი, სპეციალური მასწავლებელი, დამრიგებელი და ა.შ.

  • სკოლის კიბეებზე გაკეთებულია პანდუსი, რომლის საშუალებითაც ისინი იოლად შეძლებენ გადაადგილებას და ურთიერთობას თანატოლებთან.

  • ისგ ჯგუფის მიერ, სსსმ მოსწავლის საჭიროების შესაბამისად, შემუშავდება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა (მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმა);

  • მასწავლებელს, მულტიდისციპლინურ გუნდთან შეთანხმებით, საჭიროებისამებრ, შეეძლება სსსმ მოსწავლეს შეუცვალოს გაკვეთილები ან შეუმციროს რაოდენობა.

  • მასწავლებელს შეეძლება საჭიროებისამებრ, შეიმუშაოს ალტერნატიული აქტივობები;

  • ცოდნის ხარისხის გაზრდის მიზნით, ჩაუტაროს დამატებითი მეცადინეობა, შეაფასოს ინდივიდუალური მიღწევების მიხედვით;

  • სკოლა წაახალისებს მოსწავლეს, ზოგჯერ უბიძგებს კიდეც, გახდეს დამოუკიდებელი, რამდენადაც ეს მისთვის იქნება შესაძლებელი;

  • სკოლა ჩამოუყალიბებს მოსწავლეს სხვადასხვა უნარს (კითხვის, წერისა და აზროვნების უნარები, რომელიც დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის არის საჭირო);

  • ვიზუალური გზით სწავლებისას გამოყენებული იქნება ნახატმანიპულაციები, (მათემატიკის) დიაგრამები, ილუსტრირებული სახელმძღვანელოები, ვიდეოები, ფორმატები, სლაიდები და სხვა თვალსაჩინოებები;

  • სმენითი გზით სწავლებისას ჩაუტარდებათ დისკუსიები, ლექციები. სადაც ყურადღება გამახვილებული იქნება მის ინტონაციაზე, მეტყველების ტემპზე;

  • გამოყენებული იქნება სხვადასხვა თამაში სოციალური განვითარებისთვის;

  • ექნებათ კომპიუტერის გამოყენების საშუალება;

  • მიეწოდება მოთხრობები სოციალური უნარების დასასწავლად;

  • ურთიერთობა დამყარდება ოჯახსა და სკოლას შორის, აკადემიური ქცევითი და სოციალურ-ემოციური საკითხების განსახილველად.

სასკოლო საათობრივი ბადე;

შენიშვნა:

„აბიტურის საათის“ ჩატარების საჭიროება განისაზღვრება კონკრეტული სკოლის მიერ და რეგულირდება სასკოლო სასწავლო გეგმით. ,,აბიტურის საათი“ ტარდება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, ინგლისურ ენაში, რუსულ ენაში, ისტორიაში, ქიმიაში, ბიოლოგიაში, ფიზიკასა და მათემატიკაში.

გრიფირებული და სხვა დამხმარე სახელმძღვანელოების, რესურსების ჩამონათვალი

სასწავლო რესურსის ჩამონათვალი:

სკოლა უზრუნველყოფს სკოლაში არსებული საგანმანათლებლო რესურსების (ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული ლაბორატორია და სხვ.) ხელმისაწვდომობა მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის.

საგანმანათლებლო რესურსების ტიპებია:

ა) გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოები; ბ) დამხმარე ლიტერატურა;

გ) საგანმანათლებლო ელექტრონული რესურსები (ვიდეო, DVD, კომპაქტური დისკები); დ) სხვადასხვა სახის თვალსაჩინოები (რუკები, პლაკატები, მოდელები და სხვ.);

ე) ბიბლიოთეკა, თეატრი, ბუნებრივი გარემო და სხვ.

მათემატიკა: საანგარიშო, მაგნიტური დაფა, რიცხვები მაგნიტური სამაგრით, ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურები მაგნიტური სამაგრით, სახაზავი, სანტიმეტრი, საათი, წამზომი, თერმომეტრი და ა.შ

ქართული: ქართული ანბანი, ბიოგრაფიული თვალსაჩინოებები და ა.შ

საზოგადოებრივი მეცნიერებები: რუკები, ნახევარსფეროების ფიზიკური რუკა, მაგნიტები, კომპასი, გლობუსი და ა.შ

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები: ლაბორატორიის სრული კომპლექტი, მულაჟების, პლაკატები, რეაქტივები და ა.შ

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება: ნატურიდან ხატვისთვის საჭირო სხვადასხვა თვალსაჩინოება, დაზგა, დეკორატიული და გეომეტრიული ფიგურები, მხატვრების ალბომები და პლაკატები, ფანქრები, სახატავი მასალები და ა.შ..

მუსიკა: პიანინოები, კომპაქტ დისკები, ქართული ხალხური საკრავების პლაკატები და ა.შ სპორტი: ბურთები, ჭადრაკი დაფები, ჰულაჰუპები და სხვა.

 

გრიფირებული სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი იხილეთ სახელმძღვანელოებში:

Talk to us

085 888 5555