სამშაბათი, 06 ივნისი 2023
school and education

დაგვირეკეთ

577 54 48 19

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის #3 საჯარო სკოლა

სამეურვეო საბჭოს სამუშაო გეგმა

დანართი N1

ს ა მ ე უ რ ვ ე ო  ს ა ბ ჭ ო ს  ს ა მ უ შ ა ო  გ ე გ მ ა/ გ ა ნ რ ი გ ი 

2022 – 2023 სასწავლო წელი

განსახილველი საკითხები

სხდომის ჩატარების თარიღი

პასუხისმგებელი პირი შესრულებაზე

შენიშვნა

 

I სხდომა

სექტემბერი 2022 წ.

   

1

სამეურვეო საბჭოს წლიური სამუშაო გეგმის/განრიგის დამტკიცება

 

სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე

 

2

2022-2023 სასწავლო წლის სასკოლო სასწავლო გეგმის შეთანხმება

დირექტორი

 

3

ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცება

დირექტორი

 

4

დისციპლინურ კომიტეტში მშობელთა წარმომადგენლის - დისციპლინური კომიტეტის წევრობის კანდიდატის არჩევის საკითხი

სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე

 

5

მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარების თარიღის განსაზღვრა

სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე

 

6

შინაგანაწესში ცვლილების შეტანის საკითხი

დირექტორი

 
 
 

II სხდომა

სექტემბერი 2022 წ.

   

1

სასკოლო სასწავლო გეგმაში შესატანი ცვლილების შეთანხმება სსსმ მოსწავლეების ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებთან დაკავშირებით

 

სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე

 

2

სხვა მიმდინარე საკითხები

     
 
 

III სხდომა

ოქტომბერი 2022 წ

   

1

ბიუჯეტის ცვლილება (ვაუჩერის დარიცხვასთან დაკავშირებით)

 

დირექტორი, სამეურვეო საბჭო,

ბუღალტერი

 

2

მოსწავლეთა თვითმმართველობის წარმომადგენლის წარდგენა სამეურვეო საბჭოში

 

სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე

 

3

დისციპლინური კომიტეტის ახალი შემადგენლობის დამტკიცება

 

სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე

 

4

სხვა მიმდინარე საკითხები

     
 
 

IV სხდომა

დეკემბერი2022 წ.

 

10 დეკემბრამდე

1

სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშის განხილვა

 

დირექტორი, სამეურვეო საბჭო

 

2

ფინანსური საქმიანობის შესახებ ანგარიშის განხილვა

 

დირექტორი, ბუღალტერი, სამეურვეო საბჭო

 

3

2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება

 

დირექტორი, ბუღალტერი, სამეურვეო საბჭო

 

4

სხვა მიმდინარე საკითხები

     
 
 

V სხდომა

იანვარი 2023 წ.

 

15 იანვრამდე

1

სასკოლო სასწავლო გეგმაში, კერძოდ საათობრივ ბადეში ცვლილების შეტანა

 

დირექტორი

 

2

სხვა მიმდინარე საკითხები

     
 
 

VI სხდომა

თებერვალი 2023 წ.

   

1

ბიუჯეტის ცვლილება (ვაუჩერის დარიცხვასთან დაკავშირებით)

 

დირექტორი, სამეურვეო საბჭო,

ბუღალტერი

 

2

სხვა მიმდინარე საკითხები

     
 

VII სხდომა

ივნისი 2023წ.

   

1

ბიუჯეტის ცვლილება (ვაუჩერის დარიცხვასთან დაკავშირებით)

 

დირექტორი, სამეურვეო საბჭო,

ბუღალტერი

 

2

სკოლის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში

 

დირექტორი,

სამეურვეო საბჭო

 

3

სხვა მიმდინარე საკითხები

     
 

რიგგარეშე სხდომები

საჭიროების შემთხვევაში

Talk to us

085 888 5555