ორშაბათი, 22 ივლისი 2024
school and education

დაგვირეკეთ

577 62 56 45

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის #3 საჯარო სკოლა

საათობრივი ბადე

დანართი N4

საათობრივი ბადე ქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორების დაწყებითი საფეხურისთვის

 

კლასები და სემესტრები

I კლასი

II კლასი

III კლასი

IV კლასი

V კლასი

VI კლასი

 

საგანი

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

 

სახელმწიფო ენა

                       

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

 

მათემატიკა

                       

2

მათემატიკა

4/5

4/5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

3

ჭადრაკი

1

1

                   
 

უცხოური ენები

                       

4

პირველი უცხოური ენა

0

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

5

მეორე უცხოური ენა

               

2

2

2

2

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

                       

6

მე და საზოგადოება

       

2

2

2

2

       

7

ჩვენი საქართველო

               

2

2

3

3

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

                       

8

ბუნებისმეტყველება

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

 

ტექნოლოგიები

                       

9

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

0/1

0/1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

 

ესთეტიკური აღზრდა

                       

10

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

11

მუსიკა

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

                       

12

ფიზიკური აღზრდა

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

 

სულ კვირეული საათობრივი დატვირთვა

22

23

24

24

26

26

26

26

28

28

28

28

შენიშვნა:

I კლასში სკოლისთვის ჭადრაკი იმ შემთხვევაში არის სავალდებულო, თუკი ჰყავს შესაბამისად მომზადებული მასწავლებელი.

საათობრივი ბადე ქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორების საბაზო საფეხურისთვის

 

კლასები

VII კლასი

VIII კლასი

IX კლასი

 

საგნები

I

II

I

II

I

II

 

სახელმწიფო ენა

           

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

5

5

5

5

5

 

მათემატიკა

           

2

მათემატიკა

5

5

5

5

5

5

 

უცხოური ენები

           

3

პირველი უცხოური ენა

3

3

3

2

2

2

4

მეორე უცხოური ენა

2

2

2

2

2

2

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

           

5

ისტორია

2

2

2

3

3

3

6

გეოგრაფია

2

2

2

2

2

2

7

მოქალაქეობა

2

2

1

1

2

2

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

           

8

ბიოლოგია

2

2

2

2

2

2

9

ფიზიკა

2

2

2

2

2

2

10

ქიმია

   

2

2

2

2

 

ესთეტიკური აღზრდა

           

11

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

2

2

2

1

1

2

12

მუსიკა

2

2

1

2

2

1

 

სპორტი

           

13

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

2

2

2

2

2

2

სულ საათების რაოდენობა

31

31

31

31

32

32

საათობრივი ბადე ქართულენოვანი საჯარო სკოლების/სექტორების საშუალო საფეხურისთვის

 

კლასები

X კლასი

XI კლასი

XII კლასი

 

საგნები

I

II

   
 

სახელმწიფო ენა

       

1

ქართული ენა და ლიტერატურა

5

5

5

5

 

მათემატიკა

       

2

მათემატიკა

5

5

5

5

 

უცხოური ენები

       

3

პირველი უცხოური ენა

2

2

2

2

4

მეორე უცხოური ენა

2

2

2

2

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

       

5

ისტორია

2

2

3

2

6

საქართველოს ისტორია

2

2

   

7

გეოგრაფია

2

2

2

 

8

მოქალაქეობა

2

2

   

9

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

     

0.5

10

საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება

   

1.5

 
 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

       

11

ბიოლოგია

2

2

2

 

12

ფიზიკა

2

2

2

 

13

ქიმია

2

2

3

 
 

სპორტი

       

14

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

2

2

   

15

სპორტი

   

1.5

2

 

არჩევითი საგნები

       

16

არჩევითი საგანი

2

2

2

1

სულ საათების რაოდენობა

32

32

31

19.5

პროექტი - სამოქალაქო განათლებაში

1

1

   

პროექტი - სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში/მუსიკაში

1

1

   

შენიშვნა: XII კლასი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება ისწავლება I სემესტრში ჯამურად 14 საათი; არჩევითი საგანი ისწავლება I სემესტრში კვირაში 2 საათი.

წლიური საათობრივი დატვირთვა ქართულენოვანი და არაქართულენოვანი საჯარო სკოლებისთვის/ სექტორებისთვის

დაწყებითი საფეხური

ქართ.

არაქართ.

საგანი

I კლასი

II კლასი

III კლასი

IV კლასი

V კლასი

VI კლასი

   

სახელმწიფო ენა

           

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

224

245

210

210

175

175

 

1

ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის)

160

175

175

175

175

175

   

ეთნიკური უმცირესობების ენები

           
 

2

ეთნიკური უმცირესობების ენა

96-160

105-175

105-175

105-175

105-175

105-175

   

მათემატიკა

           

2

3

მათემატიკა

128-175

175

175

175

175

140

3

4

ჭადრაკი

35

         
   

უცხოური ენები

           

4

 

პირველი უცხოური ენა

17

70

105

105

105

105

 

5

პირველი უცხოური ენა არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

0-17

70

105

105

105

105

5

 

მეორე უცხოური ენა

       

70

70

 

6

მეორე უცხოური ენა არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

       

0-70

0-70

   

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

           

6

7

მე და საზოგადოება

   

70

70

   

7

8

ჩვენი საქართველო

       

70

105

   

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

           

8

9

ბუნებისმეტყველება

64

70

70

70

105

105

   

ტექნოლოგიები

           

9

10

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

0-32

 32

 32

 32

70

70

   

ესთეტიკური აღზრდა

           

10

11

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

64

70

70

70

70

70

11

12

მუსიკა

64

70

70

70

70

70

   

სპორტი

           

12

13

ფიზიკური აღზრდა

96

137

137

137

70

70

საბაზო საფეხური

ქართული სექტორისთვის

 

საგანი

VII კლასი

VIII კლასი

IX კლასი

   

სახელმწიფო ენა

     

1

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

175

175

175

   

მათემატიკა

     

2

 

მათემატიკა

175

175

175

   

უცხოური ენები

     

3

 

პირველი უცხოური ენა

105

85

70

4

 

მეორე უცხოური ენა

70

70

70

   

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

     

5

 

ისტორია

70

90

105

6

 

გეოგრაფია

70

70

70

7

 

მოქალაქეობა

70

70

70

   

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

     

8

 

ბიოლოგია

70

70

70

9

 

ფიზიკა

70

70

70

10

 

ქიმია

 

70

70

   

ესთეტიკური აღზრდა

     

11

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

70

50

55

12

 

მუსიკა

70

55

50

   

სპორტი

     

13

 

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

70

70

70

Talk to us

085 888 5555