სამშაბათი, 06 ივნისი 2023
school and education

დაგვირეკეთ

577 54 48 19

სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წეროვნის #3 საჯარო სკოლა

პედაგოგიური საბჭოს სამუშაო გეგმა

დანართი N1

პ ე დ ა გ ო გ ი უ რ ი ს ა ბ ჭ ო ს

ს ა მ უ შ ა ო გ ე გ მ ა

2022 – 2023 სასწავლო წელი

განსახილველი საკითხები

სხდომის ჩატარების სავარაუდო თარიღი

პასუხისმგებელი პირი შესრულებაზე

შენიშვნა

I სხდომა

სექტემბერი 2022 წ.

 

1

პედაგოგიური საბჭოს თავმჯდომარის არჩევა (საჭიროების შემთხვევაში

 

დირექტორის მოადგილე

 

1

პედაგოგიური საბჭოს წლიური სამუშაო გეგმის/განრიგის დამტკიცება

 

პედაგოგიური საბჭოს თავმჯდომარე

 

2

გრიფირებული სახელმძღვანელოების განხილვა

დირექტორის მოადგილე

 

3

სამეურვეო საბჭოსთან შეთანხმებული 2021-2022 სასწავლო წლის სასკოლო სასწავლო გეგმის დამტკიცება

დირექტორი

 

4

დისციპლინურ კომიტეტში მასწავლებელთა წარმომადგენლის, დისციპლინური კომიტეტის წევრობის კანდიდატის არჩევის საკითხი

პედაგოგიური საბჭოს თავმჯდომარე

 

5

კორონავირუსთან( COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციების გაცნობა/განხილვა

დირექტორი

 

6

სხვა მიმდინარე საკითხები

   
       
 

II სხდომა

სექტემბერი 2022

   

1

სასკოლო სასწავლო გეგმაში ცვლილება სსსმ მოსწავლეების ინდივივიდუალური სამოქმედო გეგმებთან დაკავშირებით

     
 

სხვა მიმდინარე საკითხები

   

III სხდომა

დეკემბერი 2022წ/იანვარი 2023 წ.

 

1

2022-2023 სასწავლო წლის I სემესტრის შეჯამება (მიმოხილვა)

 

დირექტორის მოადგილე

 

2

მასწავლებლების მიერ ელექტრონულ ჟურნალში მუშაობის შეფასება და განხილვა

დირექტორის მოადგილე

 

3

2022-2023 სასწავლო წლის სასკოლო სასწავლო გეგმაში (II სემესტრის საათობრივ ბადეში) ცვლილების შეტანა

დირექტორის მოადგილე

 

4

კორონავირუსთან( COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციების შესრულების შედეგების განხილვა

დირექტორი, დირექტორის მოადგილე

 

5

სხვა მიმდინარე საკითხები

   

IV სხდომა

მაისი 2023 წ.

 

1

მე-12 კლასის მოსწავლეთა მიერ საშუალო საფეხურის დაძლევის საკითხი

 

დირექტორის მოადგილე

 

2

სხვა მიმდინარე საკითხები

   
         
 

V სხდომა

მაისი 2023 წ.

 

1

პირველი კლასის მოსწავლეთა მიერ მე-2 კლასში გადაყვანის საკითხი

 

დირექტორის მოადგილე

 

2

სხვა მიმდინარე საკითხები

   

VI სხდომა

ივნისი/ ივლისი 2023 წ.

 

1

2022-2023 სასწავლო წლის შეჯამება

 

დირექტორის მოადგილე

 

2

მასწავლებლების მიერ ელექტრონულ ჟურნალში მუშაობის შეფასება და განხილვა

დირექტორის მოადგილე

 

3

2022-2023 სასწავლო წელს მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი კლასის დაძლევისა და კლასიდან კლასში გადაყვანის საკითხი

დირექტორი,

დირექტორის მოადგილე

 

4

2022-2023 სასწავლო წლის საშემოდგომო გამოცდების ჩატარების საკითხი

დირექტორის მოადგილე

 

5

2022-2023 სასწავლო წელს სასკოლო სასწავლო გეგმის ეფექტიანობის შეფასება და შემდგომი გაუმჯობესების გზების განსაზღვრა

დირექტორი

 

6

კორონავირუსთან( COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციების შესრულების შეფასება და შესრულების ეფექტური გზების განსაზღვრა

დირექტორი, დირექტორის მოადგილე

 

7

ისგ ჯგუფის 2022-2023 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შედეგების შეჯამება

ისგ ჯგუფის კოორდინატორი

 

8

სხვა მიმდინარე საკითხები

   
 

რიგგარეშე სხდომები

საჭიროების შემთხვევაშია

   

Talk to us

085 888 5555